MIHAELA-CĂTĂLINA TĂRCĂOANU

 

 

Informaţii personale

 

Nume / Prenume

Tărcăoanu Mihaela-Cătălina

E-mail(uri)

catalina_tarcaoanu@yahoo.com;

Naţionalitate

Română

Data naşterii

27 februarie 1979

Sex

Feminin

 

 

Experienţa profesională

 

 

 

Funcţia sau postul ocupat

Jurnalist

Activităţi şi responsabilităţi principale

Realizarea și prezentarea emisiunii săptămânale Accent pe educație

Numele şi adresa angajatorului

EST TV

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Mass-media

 

 

Funcţia sau postul ocupat

Expert pe termen lung – Formator  în cadrul proiectului „Profesioniști în managementul educațional preuniversitar” ID 4037 (https://promep.softwin.ro/)

Activităţi şi responsabilităţi principale

A.10. Formarea personalului cu funcţii de conducere, îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar, care presupune formarea a 75 de persoane cu funcţii de conducere, îndrumare şi control

Desfăşurarea activităţilor de formare a cadrelor didactice participante la cursul Leadership şi management educaţional în sistem descentralizat (Module obligatorii: Managementul educaţional în perspectiva descentralizării, TIC si platforme e-learning – https://promep.softwin.ro/promep-forum/ - , Intergritate și transparență, Dezvoltarea leadershipului; Module opționale: Comunicare instituţională, Managementul tranziţiei, al situaţiilor de criză şi al relaţiilor parteneriale, Managementul tranziţiei, al situaţiilor de criză şi al relaţiilor parteneriale)

Elaborarea planului şi a tematicii de instruire

   Aplicarea testelor de evaluare şi gestionarea acestora

   Evaluarea efectivă a participanţilor la curs

   Evaluarea sesiunilor de training şi a întregului program de formare

Întocmirea documentelor reglementate de metodologia de organizare şi desfăşurare a activităţilor de formare

Numele şi adresa angajatorului

Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului

Fundația Orizont, Craiova

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Educaţie – formarea continuă a adulţilor

 

 

Perioada

1 noiembrie 2010 – 31 martie 2011

Funcţia sau postul ocupat

Expert pe termen lung – Formator  în cadrul proiectului „Profesorul creator de soft educaţional”

Activităţi şi responsabilităţi principale

Desfăşurarea activităţilor de formare a cadrelor didactice participante la cursul Profesorul creator de soft     educaţional (2 stagii în perioada 1 octombrie 2010 - martie 2011)

   Elaborarea planului şi a tematicii de instruire

   Aplicarea testelor de evaluare şi gestionarea acestora

   Evaluarea efectivă a participanţilor la curs

   Evaluarea sesiunilor de training şi a întregului program de formare

   Întocmirea documentelor reglementate de metodologia de organizare şi desfăşurare a activităţilor de formare

Numele şi adresa angajatorului

S.C. Siveco S.A.

Strada Răsăritului, Nr. 1, Sector 1, Bucureşti

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Educaţie – formarea continuă a adulţilor

 

 

Perioada

1 iulie 2009 – 31 octombrie 2010

Funcţia sau postul ocupat

Expert centre de perfecţionare, Expert în formare în cadrul proiectului „Formarea profesională în educaţie în contextul dezvoltării societăţii cunoaşterii în regiunea NE”

Activităţi şi responsabilităţi principale

Desfăşurarea activităţilor de formare a cadrelor didactice din regiunea NE participante la cursul Intel Teach-Instruire în societatea cunoaşterii în locaţiile prestabilite (4 stagii în perioada 1 iulie 20019 – octombrie 2010)

Elaborarea planului şi a tematicii de instruire

Aplicarea testelor de evaluare şi gestionarea acestora

Evaluarea efectivă a participanţilor la curs

Evaluarea sesiunilor de training şi a întregului program de formare

Întocmirea documentelor reglementate de metodologia de organizare şi desfăşurare a activităţilor de formare

Numele şi adresa angajatorului

S.C. Siveco S.A.

Strada Răsăritului, Nr. 1, Sector 1, Bucureşti

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Educaţie – formarea continuă a adulţilor

 

 

 

Perioada

1 septembrie –15 februarie 2009

Funcţia sau postul ocupat

Preparator asociat

Activităţi şi responsabilităţi principale

Seminare de Lingvistică generală, Istoria limbii române literare

Evaluarea studenţilor

Numele şi adresa angajatorului

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Litere

Bulevardul Carol I, Iaşi

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Educaţie

 

 

Perioada

 1 septembrie 2008 – prezent

Funcţia sau postul ocupat

 Profesor de limba şi literatura română (gradul didactic I, doctor în filologie)

Activităţi şi responsabilităţi principale

27 aprilie 2012 am fost înscrisă în Registrul național al experților în management educațional

12 iunie 2012 am devenit profesor mentor în cadrul corpului profesorilor mentori constituit la nivelul ISJ Neamț

Responsabil al Comisiei pentru Evaluare și Asigurarea calității

Responsabil al Comisiei pentru formarea continuă

Coordonator al Centrului de Excelență – limba și literatura română (clasa a IX-a)

Proiectarea didactică

Organizarea şi realizarea activităţilor de învăţare

Participarea la acţiuni complementare activităţii de învăţare

Participarea la activităţi de perfecţionare pedagogică şi de specialitate

Numele şi adresa angajatorului

Colegiul Naţional „Calistrat Hogas”, Piatra Neamţ, Str. Alexandru cel Bun, Nr. 19

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Educaţie

 

 

Perioada

1 septembrie 2005 – 31 august 2008

Funcţia sau postul ocupat

 Profesor de limba şi literatura română (detaşare prin concurs, în 2006, nota 9,70; detaşare în interesul învăţământului 2007). Definitivat în anul 2006 la Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi, media 10,00 la specialitate, media 9,50 la Psihopedagogie).

Activităţi şi responsabilităţi principale

Proiectarea didactică

Organizarea şi realizarea activităţilor de învăţare

Participarea la acţiuni complementare activităţii de învăţare

Participarea la activităţi de perfecţionare pedagogică şi de specialitate

Numele şi adresa angajatorului

Grupul Şcolar Economic Administrativ, Piatra-Neamţ, Str. Al. Lăpuşneanu, Nr. 16

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Educaţie

 

 

Perioada

1 noiembrie 2005-31 august 2006

Funcţia sau postul ocupat

Profesor-metodist (detaşat la cerere în interesul învăţământului de la Grupul Şcolar Economic Administrativ, Piatra-Neamţ)

Activităţi şi responsabilităţi principale

Responsabil pentru aria curriculară „Limbă şi comunicare: limba şi literatura română, limbi moderne, religie, bibliotecari şi pentru Centrele de Documentare şi Informare”

Coordonator filiala Săbăoani

Proiectarea şi organizarea programelor de formare continuă

Membru în Consiliul de Administraţie

Numele şi adresa angajatorului

Casa Corpului Didactic Neamţ, Piatra-Neamţ, Str. Petru Rareş, Nr. 24

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Educaţie

Resurse, informare, documentare, consultanţă

 

 

Perioada

 1 aprilie 2005-30 august 2005

Funcţia sau postul ocupat

Profesor de limba şi literatura română (detaşat la cerere de la Grup Şcolar „Vasile Sav”, Roman, tituarizat la 1 septembrie 2005, nota 9,55)

Activităţi şi responsabilităţi principale

Proiectarea didactică

Organizarea şi realizarea activităţilor de învăţare

Participarea la acţiuni complementare activităţii de învăţare

Participarea la activităţi de perfecţionare pedagogică şi de specialitate

Numele şi adresa angajatorului

Colegiul Tehnic de Transporturi, Piatra Neamţ

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Educaţie

 

 

Educaţie şi formare

 

Studii universitare și postuniversitare

 

 

 

Perioada

  1 aprilie 2012 – 28 februarie 2013

Calificarea / diploma obţinută

  Cercetător postdoctoral

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Școala postdoctorală – proiectul Societatea bazată pe cunoaştere – cercetări, dezbateri, perspective POSDRU/89/1.5/S/56815, proiect cofinanţat din Fondul European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Academia Română, Filiala Iași

 

 

Perioada

15 octombrie 2012 –15 decembrie 2012

Calificarea / diploma obţinută

 

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Stagiu de documentare și cercetare

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Departamentul de Cercetări Istorico-Filozofice și Pedagogice

 

 

Perioada

1 octombrie 2010 – iulie 2012

Calificarea / diploma obţinută

 

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Anul I: Studii culturale britanice, Limba engleză contemporană – morfologie, Curs practic de comunicare orală, Curs practic de comunicare scrisă, Limba engleză contemporană – sintaxă, Literatura engleză a secolelor XIX-XX, Curs practic – Comunicare în spațiul public, Didactica ariei curriculare Limbă și comunicare

Anul II: Limba engleză contemporană – fonetică, ortografie și lexic, Studii culturale, civilizație americană, Didactica limbii engleze, Practică pedagogică limba engleză, IAC engleză, Repere ale teatrului britanic și american, Didactica limbii engleze, Teaching English in Primaru School, Elaborarea portofoliului final

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Universitatea „Babes Bolyai”, Facultatea de Litere, Secţia Limba şi Literatura Engleză

Proiectul POSDRU "Formarea profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar pentru noi oportunităţi de dezvoltare în carieră"

 

 

Perioada

1 septembrie 2005 - 1 octombrie 2008

Calificarea / diploma obţinută

Doctor în filologie cu calificativul Foarte bine şi distincţia Magna cum laude

Diplomă

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Domeniu fundamental de doctorat: ştiinţe umaniste

Domeniul de doctorat: lingvistică

Subdomeniul: lingvistică

Managementul cercetării ştiinţifice, Poetică şi stilistică, Probleme de naratologie, Istoria doctrinelor literare

Titlul tezei de doctorat: „Eugeniu Coşeriu. Teoretician al limbii şi al limbajului (Concepte. Taxonomii. Impact. Perspective)

Comisia a fost alcătuită din: preşedinte, prof. univ.dr. Lăcrămioara Petrescu, conducător ştiinţific, prof.univ.dr. Eugen Munteanu, referenţi: prof.univ.dr. Mircea Borcilă, Universitatea „Babes Bolyai”, Cluj-Napoca, prof.univ.dr. Constantin Frâncu, Universitatea „Al.I. Cuza”, Iaşi, prof.univ.dr. Mihai Oprea, Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava                                                                                 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ

Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi, România, Facultatea de Litere, Şcoala Doctorală de Studii Filologice

 

 

Perioada

Septembrie 2003 - iulie 2005

Calificarea / diploma obţinută

Diplomă

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Lingvistică, Onomastică, Morfo-sintaxă, Poetică şi stilistică, Individualitatea limbii române între limbile romanice, Toponimie, Neologizarea limbii române, Contactele dintre limbi, Probleme de limbă literară, Conversaţie, Sociolingvistică, Etnolingvistică, Terminologie lingvistică, Imaginarul poetic, Pragmatică, Psiholingvistică, Semantică, Tehnica editării textelor vechi, Contribuţia lingvisticii româneşti la dezvoltarea lingvisticii generale

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi, România

Facultatea de Litere, Masterat Lingvistică românească şi generală

 

 

Perioada

Septembrie 1999-iulie 2003

Calificarea / diploma obţinută

Licenţiat în filologie

Diplomă de Licenţă

Titlul lucrării de licenţă: „Dubla subordonare simultană în limba română” (media 10)

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Cunoştinţe fundamentale de specialitate: Istoria limbii şi literaturii române, Istoria limbii şi literaturii franceze, Fonetică şi fonologie, Introducere în filologie, Tehnica cercetării ştiinţifice, Folclor, Limba latină, Civilizaţie franceză, Introducere în filologie, Paleografia românească, Teoria literaturii, Lexicologie, Morfologie, Gramatică istorică a limbii române, Sintaxă, Dialectologie, Gramatică comparată, Filosofia limbajului, Istoria limbii române literare,  Stilistica limbii române, Literatură comparată, Psihologie, Pedagogie, Educaţie interculturală, Tehnici de muncă intelectuală

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi, Facultatea de Litere, Secţia Română–Franceză

 

 

Granturi. Burse

 

 

 

Perioada

  24 – 28 iunie 2013

Calificarea / diploma obţinută

Certificat

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Mobilitate de formare continuă în cadrul programului Grundtvig Personalization in Adult Education: Models, Tools and Strategies

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

  Educommunity,Roma, Italia

 

 

 

Perioada

  14 – 22 aprilie 2012

Calificarea / diploma obţinută

Diplomă

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Mobilitate de formare continuă în cadrul programului Grundtvig Action Methods Improving Motivation and Quality in Learning Environment

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

  European Bridges Consulting, Finlanda; curs desfășurat în Lisabona, Portugalia;

 

 

 

                                       Perioada

4-9 septembrie 2011

Calificarea / diploma obţinută

Certificat

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Workshopul european HISTOIRE DE LA SHOAH ET DES GENOCIDES DU XXème SIECLE – seminar de inițiere în istorie ți în practicile pedagogice

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Service Relations internationales, Mémorial de la Shoah, Service Formation, Mémorial de la Shoah, Conseil de l’Europe, Paris, Franța

 

 

Perioada

4-8 iulie 2011

Certificarea / diploma obţinută

Certificat

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Mobilitate de formare continuă în cadrul Programului Comenius EURODIDAWEB – Pedagogical Use of Internet and Multimedia Tools

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

F.C. Europaclub, Roma, Italia

Grant Comenius de mobilitate individuală pentru formare continuă din partea Agenţiei Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale

 

 

Perioada

29 martie-18 aprilie 2011

Certificarea / diploma obţinută

Certificat

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

 Mobilitate de formare continuă în cadrul Programului Grundtvig EDIPED (EUROPEAN DIGITAL PORTFOLIO FOR EDUCATORS)

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

European Office of Cyprus, Atena, Grecia

Grant Grundtvig pentru formarea Continuă a personalului implicat in educația adulților din partea Agenţiei Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale

 

 

Perioada

20-26 martie 2011

Certificarea / diploma obţinută

Certificat

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Workshopul european Grundtvig Education Of People Working With Children In The Field Of Media Risk Prevention                                                                                                 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Workshop european în cadrul Programului Grundtvig

Risks Of Internet And Communication Association, Ostrava, Cehia

 

 

Perioada

10-16 octombrie 2010

Certificarea / diploma obţinută

Certificat

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Workshopul european Auschwitz and the Holocaust in the Context of Teaching Remembrance in Europe

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Workshop european în cadrul Programului Pestalozzi

Consiliul Europei, Ministerul Educaţiei Naţionale din Polonia, Universitatea Pedagogică din Cracovia, Centrul Internaţional pentru Educaţie pentru Auschwitz şi Holocauts, Muzeul de Stat Auschwitz-Birkenau

 

 

Perioada

Iulie 2010

Certificarea / diploma obţinută

Certificat, Certificat de mobilitate Europass

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Curs de formare profesională Multimedia and Interactivity in E-learning

Crearea de unităţi e-learning

Conţinut multimedia

Utilizarea platformei de e-learning (Moodle)

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

European Initiative for Education, Wiener Neustadt, Austria

Grant Comenius de mobilitate individuală pentru formare continuă din partea Agenţiei Nationale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale

 

 

Perioada

31 august 2009 – 9 septembrie 2009

Calificarea / diploma obţinută

 Adeverinţă

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Bursă postdoctorală

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Fundaţia „Eugen Lozovan” din Danemarca pentru o vizită de studii la Arhivele „Eugen Coşeriu” de la Universitatea „Eberhard Karls”, Neuphilologische Fakultat, Romanisches Seminar, Tubingen, Germania

 

 

Perioada

2 mai-15 mai 2006

Calificarea / diploma obţinută

Certificat eliberat de Co.eur Italia

Certificat eliberat de Italia Scuola SRL

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Proiect Leonardo da Vinci: „Transfer de experienţă pentru organizarea învăţământului la distanţă

Sistemul educaţional şi vocaţional italian, Informarea, cunoaşterea şi utilizarea e-learningului, Metode de utilizare a sistemelor multimedia interactive pentru învăţământul la distanţă, Dezvoltarea şi utilizarea sistemelor suport pentru administrarea, Prezentarea şi diseminarea datelor cu ajutorul noilor tehnologiilor electronice în educaţia la distanţă, Analiza tehnologiei FAD şi a managementului de la Italia Scuola, Caracteristicile formării mediate de computer, forum, tutor on-line, Proiectarea unui curs e-learning, Platformele open-source etc.

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Casa Corpului Didactic Neamţ

Inspectoratul Şcolar judeţean Neamţ

Co.Eur Italia (Instituţia de formare ITALIASCUOLA.IT.SR, Consorţiul de Universităţi pentru învăţământul la distanţă NETTUNO, Universitatea Roma 3, Facultatea de Ştiinţe ale Formării, Departamentul Multimedia şi E-learning, S.S.I.S. Lazio, Institutul EINSTEIN)

 

 

Perioada

Octombrie 2004 - februarie 2005

Calificarea / diploma obţinută

Certificat                                                                                                                         

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Introducere în lingvistică, Istoria limbii engleze, Sociolingvistică, Predarea limbii engleze prin diferite mijloace, Engleza de afaceri, Germana ca limbă străină, Perspectiva narativă în poezie şi proza scurtă 

Redactarea unor lucrări de semestru în engleză cu titlul: „Point of View în Jean Rhys’s Short Story Let them Call it Jazz”, „Teaching English via Film

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Universitatea „Friederich Schiller” Jena, Germania

Grant Socrates – Erasmus

 

 

Cursuri de formare

 

 

 

Perioada

1 - 3 septembrie 2014

Certificarea / diploma obţinută

Certificat de formator în programul Google for Education

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Google Apps for Education

Utilizarea Gmail

Utilizarea Calendar

Utilizarea Drives și Docs

Utilizarea Google Sheets

Utilizarea Google Forms

Utilizarea Google Sites

Chrome Webstore

Google Plus

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Junior Achievement Young Romania

 

 

Perioada

17-18 iulie 2014

Certificarea / diploma obţinută

Adeverință  4 credite

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Cursul de formare Pregătirea cadrelor didactice pe tematici europene, finanţat de Comisia Europeană prin      Reprezentanţa Comisiei Europene în România, în baza contractului de finanţare semnat ca urmare a licitaţiei PN/8-2013/BUC.

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Institutul European din România, Ministerul Educației naționale

 

 

Perioada

Februarie - martie 2014

Certificarea / diploma obţinută

Adeverință

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

 Cursul de formare Evaluarea programelor și proiectelor în domeniul educațional

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Casa Corpului Didactic Neamț

 

 

Perioada

Ianuarie - februarie 2014

Certificarea / diploma obţinută

Adeverință

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Cursul de formare Formarea metodiștilor Inspectoratului Școlar Județean Neamț

Profesorul metodist – evaluator și consilier

Atribuțiile profesorului metodist în contextul metodologic a inspecțiilor școlare

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Casa Corpului Didactic Neamț

 

 

Perioada

16-18 decembrie 2014

Certificarea / diploma obţinută

Diplomă

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Erasmus + Curs PLUS de scriere de proiecte

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale

Biblioteca Județeană „G. T. Kirileanu”, Neamț

 

 

Perioada

22 martie -  31 martie 2013

Certificarea / diploma obţinută

Certificat (40 de ore)

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Cursul Instrumente on-line pentru educație

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi”, Iași

 

 

 

Perioada

Mai-septembrie 2011

Certificarea / diploma obţinută

Adeverință

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Programul de formare continuă Formare specialiști în evaluare  INSAM, în cadrul proiectului POSDRU Instrumente digitale de ameliorare a calității evaluării în învățământul preuniversitar

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

CCD Neamț

 

 

Perioada

17 septembrie 2012 -  20 octombrie 2012

Certificarea / diploma obţinută

Certificat (20 de ore)

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Cursurile Temperamentul școlarilor, Arhitecturi de învățare, Comunicare și interacțiune educațională, Gândire performantă și creativitate, Evaluarea personalizată a elevilor în cadrul proiectului Stilul de învățare și temperamentul școlarilor (POSDRU/87/1.3/S/61341)

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA) din București

 

 

Perioada

20 februarie – 16 iulie 2012

Certificarea / diploma obţinută

Programul de perfecţionare online Ateliere de lectură/ Ateliere de scriere

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

 Certificat (129 de ore)

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Asociaţia Profesorilor de Română „Ioana Em. Petrescu” (ANPRO), Cluj-Napoca

 

 

Perioada

Februarie – martie 2012

Certificarea / diploma obţinută

Cursul Colaborarea în clasa digitală

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Certificat

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei

 

 

Perioada

Noiembrie 2011 – martie 2012

Certificarea / diploma obţinută

Certificat

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Cursul Tehnici de comunicare și negociere în cadrul proiectului Comunicare și performanță socială prin noi strategii didactice în etica și pragmatica învățării-predării interactive (EPIGON)

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Universitatea „Ștefan cel Mare”, Suceava

 

 

Perioada

4-6 mai 2012

Certificarea / diploma obţinută

Adeverință

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Sesiune de formare a formatorilor în cadrul proiectului Formarea continuă a profesorilor de Limba Română în societatea cunoaşterii, POSDRU/87/1.3/S/63576

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

ISJ Botoșani, Botoșani

 

                                  

 

 

Perioada

  aprilie – iunie 2011

Certificarea / diploma obţinută

Certificat

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Profesioniști în managementul educațional preuniversitar

 

7-16 aprilie 2011 Management educațional în sistem descentralizat (89 de ore; 25 de credite)

 

Module obligatorii: Management educațional în sistem descentralizat; Utilizarea sistemului informatic PROMEP; Dezvoltarea leadershipului; Integritate și transparență; Dezvoltare durabilă prin modalități și instrumente adecvate funcțiilor manageriale din sistemul preuniversitar în educație;

 

Module opționale: Managementul cunoașterii; Procese educaționale bazate pe evidențe; Managementul tranziției și al situațiilor de criză; Managementul relațiilor parteneriale; Management financiar și al achizițiilor în context descentralizat; Managementul procesului de învățare    

 

28 aprilie 2011 – 3 mai 2011 Comunicare instituțională (30 de ore; 14 credite)

 

Modulul I: Modalități, tipuri și tehnici de comunicare

Modulul II: Bariere în comunicare, negocierea – managementul conflictului

Modulul III: Comunicare și media

Modulul IV: Sistemul informațional managerial

 

13-18 mai 2011 Formator (48 de ore)

 

18-26 iunie 2011 TIC în management educațional (40 de ore; 10 credite)

Avantajele Microsoft Office Word 2007-prezentare generală; Aplicaţii practice – crearea unui document complex; Microsoft Office Excel 2007 – prezentare generală; Aplicaţii practice-formatare condiţională, utilizarea şabloanelor online             şi crearea unor şabloane proprii, teme şi stiluri; Microsoft Office Excel – aplicaţii practice-diagrame aspect şi partajare, filtrare, sortare şi interogare date; Microsoft Office PowerPoint 2007; Prezentări profesioniste –aplicaţii practice; Prezentare platformei de comunicare Live@edu; Utilizarea platformei de comunicare Live@edu-aplicații; Microsoft Lync 2010 Attendee – prezentare generală

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului

 

 

Perioada

Aprilie – mai 2011

Certificarea / diploma obţinută

Certificat

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Cursul Mentalități europene în cadrul proiectului Comunicare și performanță socială prin noi strategii didactice în etica și pragmatica învățării-predării interactive (EPIGON)

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Universitatea „Ștefan cel Mare”, Suceava

 

 

Perioada

Februarie – aprilie 2011

Certificarea / diploma obţinută

Certificat

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Cursul Intel Teach Elements – Evaluarea în școlile secolul al XXI-lea în cadrul programului iTeach de dezvoltare profesională continuă

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei

 

 

Perioada

Februarie – martie 2011

Certificarea / diploma obţinută

Cursul eTwinning: Proiecte internaționale de colaborare educațională

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Certificat

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei

 

 

Perioada

Februarie 2011

Certificarea / diploma obţinută

Certificat

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Cursul Introducere în eTwinning în cadrul programului iTeach de dezvoltare profesională continuă

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei

 

 

Perioada

21 ianuarie – 28 februarie 2011

Certificarea / diploma obţinută

Adeverinţă

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Cursul Devoltarea abilităţilor de viaţă ale elevilor în cadrul proiectului strategic Metode inovative în formarea personalului didactic pentru dezvoltarea abilităţilor de viaţă ale elevilor

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile

 

 

Perioada

Decembrie 2010-ianuarie 2011

Certificarea / diploma obţinută

Certificat

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Cursul Intel Teach Elements: Abordări bazate pe proiecte desfăşurat în cadrul programului de dezvoltare profesională continuă iTeach

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Centrul pentru Inovare în Educaţie

 

 

Perioada

26-29 august 2010

Certificarea / diploma obţinută

Adeverinţă, Certificat de formator pentru cursul „Profesorul creator de soft educaţional

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Cursul de formare „Profesorul - creator de soft educaţional”, ID proiect: 34533, cofinanţat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 din Fondul Social European şi realizat în cadrul parteneriatului dintre Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi SIVECO Romania SA, care îşi propune să elaboreze şi să implementeze un program de formare continuă pentru 1500 cadre didactice din învăţământul preuniversitar, în vederea dezvoltării competenţelor privind realizarea propriilor aplicaţii de soft educaţional şi îmbunătăţirea capacităţii, de a utiliza metode interactive de predare-învăţare.

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, SC Siveco România SA

 

 

Perioada

13-15 august 2010

Certificarea / diploma obţinută

Certificat de participare

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Cursul „Scrierea cererii de finaţare în context Tineret în acţiune

Elaborarea, planificarea si scrierea proiectelor eligibile in cadrul programului Tineret în Acţiune; Folosirea structurii/formatului unei cereri de finanţare specifice programului Tineret în Acţiune; Utilizarea cadrului non-formal şi informal al programului Tineret în Acţiune pentru iniţierea de activităţi specifice, respectând valorile promovate de acest program european

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

DG Educaţie şi cultură, Programul tineret în acţiune, Centrul de Resurse Economice şi Educaţie pentru Dezvoltare Durabilă

 

 

Perioada

5 iulie-8 august 2010

Certificarea / diploma obţinută

Certificat de participare

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Cursul „Accesarea fondurilor post-aderare

Fonduri nerambursabile disponibile, Identificarea unui proiect care poate primi finanţare, Verificarea condiţiilor necesare obţinerii finaţării, Definirea unui proiect concret, Pregătirea documentaţiei proiectului

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

SC ConsTrain, Consultanţă şi training în sprijinul dezvoltării rurale

 

 

 

Perioada

2-4 august 2010

Certificarea / diploma obţinută

Adeverinţă

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Cursul de formare Proces educaţional optimizat în viziunea competenţelor societăţii cunoaşterii  în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (POS DRU) şi finanţat din Fondul Social European

Dezvoltarea unui curriculum transdisciplinar parte a curriculumului la decizia şcolii, inclusiv elaborarea de material didactic, pentru domenile ştiinţific şi umanist, pentru nivelul liceal, pornind de la nevoile de dezvoltare ale elevilor şi ţinând cont de standardele naţionale de calitate.

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă, în parteneriat cu SC SIVECO România SA şi Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”.

 

 

Perioada

21-24 iunie 2010

Certificarea / diploma obţinută

Certificat de acreditare

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Curs de formare Cum să devenim părinţi mai buni în cadrul proiectului Educaţia parentală – factor determinant al eficienţei contractului tripartit şcoală-copil-părinte

Acreditare pentru a organiza cursuri de educaţie parentală cu părinţii din judeţul Neamţ

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Holt România, Fundaţia de consultanţă şi servicii sociale pentru copii şi familii

 

 

Perioada

22, 23 mai 2010

Certificarea / diploma obţinută

Certificat

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Identificarea şi adresarea nevoilor emergente ale copiilor din România (etapă a proiectului "Metode inovative in profesionalizarea lucrului cu copiii", proiect finanţat de ANPCDEFP prin programul Leonardo da Vinci - Transfer de Inovaţie).

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile, Children of Slovakia Foundation - Slovacia, International Child Development Initiatives - Olanda şi Fundaţia "Dinu Patriciu" – Romania

 

 

Perioada

15, 16 mai 2010

Certificarea / diploma obţinută

Certificat

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Curs de formare în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în mediul educaţional în cadrul proiectului POSDRU „Tineri împotriva violenţei”

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ

 

 

Perioada

16.12.2009-30.01.2010

Certificarea / diploma obţinută

Adeverinţă

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Curs de formare profesională Managementul proiectelor cu finanţare europeană

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Casa Corpului Didactic Neamţ

 

 

Perioada

27.11.2009 – 5.01.2010

Certificarea / diploma obţinută

Adeverinţă                                                                                                                         

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

 Curs de formare profesională pentru ocupaţia de formator certificat conform standardului ocupational 214025

   Analiza de nevoi

   Pregătirea unui program de formare

   Efectuarea unui program de formare

   Evaluarea unui program de formare

Promovarea unui program de formare

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

SC Siveco România SA

 

 

 

Perioada

1 -3 februarie 2009

Calificarea / diploma obţinută

Adeverinţă

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Programul de formare continuă cu tema „Învăţarea creativă

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Casa Corpului Didactic Neamţ, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Neamţ

 

 

 

Perioada

Octombrie 2008

Calificarea / diploma obţinută

Adeverinţă

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Curs de formare profesională conform Raportului de Şcolarizare SEI

Iniţiere în vederea utilizării calculatorului; Iniţiere în vederea utilizării MS Office 2007; Iniţiere în utilizarea aplicaţiei de software educaţional AeL; Iniţiere în utilizarea aplicaţiei dedicată managementului şcolii ASM; Îmbunătăţirea calităţii procesului de predare-învăţare cu ajutorul mijloacelor TIC; Îmbunătăţirea modalităţilor de predare cu ajutorul mijloacelor TIC în cazuri speciale

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Siveco S.A. România

 

 

Perioada

20-25 august 2008

Calificarea / diploma obţinută

Certificat de absolvire  Profesor Master (formator Intel Teach - instruire în societatea cunoaşterii 8 grupe derulate prin CCD)

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Cursul „Intruire în societatea cunoaşterii” în cadrul programului Intel Teach – predarea cu ajutoul metodei proiectului (blog, pagină wiki, publicaţie, prezenatare Power Point) şi cu integrarea tehnologiei

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Siveco România, Intel Corporation

 

 

 

Perioada

12 ianuarie-23 iunie 2007

Calificarea / diploma obţinută

Certificat; Adeverinţă                                                                                                        

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Programul de formare continuă „Curs de iniţiere IT şi Utilizare AEL

Competenţe de bază în informatică                          

Utilizarea softului AEL

Crearea de lecţii AEL

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Casa Corpului Didactic Neamţ

 

 

 

Perioada

8, 9, 10 februarie 2007                                                                                                   

Calificarea / diploma obţinută

 Adeverinţă

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Programul de formare continuă „Consiliere şi orientare” (Autocunoaştere şi dezvoltare personală, Comunicare şi abilităţi sociale, Managementul informaţiilor şi al învăţării, Planificarea carierei, Calitatea stilului de viaţă)

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Casa Corpului Didactic Neamţ

Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ

 

 

Perioada

8-13 august 2006

Calificarea / diploma obţinută

 Adeverinţă

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Cursurile de pregătire în vederea susţinerii examenului de definitivat

(Noţiuni de literatură, limbă, didactică etc.)

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi, Centrul de Limbi Străine şi Formare Continuă

 

 

Perioada

mai-septembrie 2006,

Calificarea / diploma obţinută

 Adeverinţă

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Stagiul de formare a formatorilor judeţeni „Consiliere şi orientare” (Autocunoaştere şi dezvoltare personală, Comunicare şi abilităţi sociale, Managementul informaţiilor şi al învăţării, Planificarea carierei, Calitatea stilului de viaţă)

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Casa Corpului Didactic Neamţ

Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ

 

 

Perioada

martie-aprilie 2006

Calificarea / diploma obţinută

 Certificat

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Cursul de iniţiere în informatică cu tema „Concepte de bază în «Tehnici informaţionale computerizate», Utilizarea calculatoarelor şi organizarea fişierelor, Procesare de texte, Calcul tabelar

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Universitatea „Al. I. Cuza”, Facultatea de Informatică, Iaşi,

Casa Corpului Didactic Neamţ

 

 

Perioada

30 martie-1 aprilie 2006

Calificarea / diploma obţinută

Certificat

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Cursul de formare continuă „Didactica limbii şi literaturii române – abilitare curriculară

Examenul naţional de bacalaureat-asigurarea calităţii rezultatelor

Proiectarea unităţilor de învăţare în conformitate cu noile programe (clasele a IX-a, a X-a, a XI-a)

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Ministerul Educaţiei şi Cercetării în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Neamţ

 

 

Perioada

29 octombrie-1 noiembrie 2005

Calificarea / diploma obţinută

Serviciul de Cooperare şi Acţiune Culturală din cadrul Ambasadei Franţei

Proiectul bilateral româno-francez „Educaţia pentru informaţie în mediul rural defavorizat

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Stagiul de formare al consilierilor pentru inovare pedagogică, modulul „Obiectiv, plan de formare sau cum gestionăm o activitate de formare

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Consilier pentru inovaţie pedagogică

Adeverinţă

 

 

Perioada

11 februarie 1998-29 aprilie 1998

Calificarea / diploma obţinută

Certificat de absolvire

Operator calculatoare IBM-PC

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Cursul de formare cu tema „Utilizarea calculatorului. Tehnoredactare computerizată

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Centrul de Calificare, Recalificare şi Perfecţionare Şomeri, Neamţ, România

 

 

 

Aptitudini şi competenţe personale

 

 

 

Limba(i) maternă(e)

Limba română

 

 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

 

Autoevaluare

 

Înţelegere

Vorbire

Scriere

Nivel european (*)

 

Ascultare

Citire

Participare la conversaţie

Discurs oral

Exprimare scrisă

Limba franceză (Traducător şi interpret autorizat de Ministerul Justiţiei)

 

C1

Utilizator experimentat

C1

Utilizator experimentat

C1

Utilizator experimentat

C1

Utilizator experimentat

C1

Utilizator experimentat

Limba engleză

 

C1

Utilizator experimentat

C1

Utilizator experimentat

C1

Utilizator experimentat

C1

Utilizator experimentat

C1

Utilizator experimentat

Limba germană

 

B2

Utilizator independent

B2

Utilizator independent

B2

Utilizator independent

B2

Utilizator independent

B2

Utilizator independent

 

 

Competenţe şi abilităţi sociale

Foarte bune competenţe de comunicare dobândite prin participarea în calitate de formator judeţean la cursul „Consiliere şi orientare – Modulul Comunicare” (2 stagii a câte cinci grupe în perioada noiembrie-decembrie 2006), respectiv, formator la cursul „Metode active în educaţie” (5 stagii în perioada noiembrie 2005-martie 2006) organizate de către Casa Corpului Didactic Neamţ şi Inspectoratul Şcolar Neamţ

 

Competenţe de mediere în cazul unor conflicte între elevi şi adulţi prin participarea la stagiul „Managementul rezolvării conflictelor” organizat de către Casa Corpului Didactic, 17 martie 2006, şi prin furnizarea cursului în calitate de formator (1 stagiu în perioada 24, 25, 31 octombrie) prin casa Corpului Didactic Neamţ

 

Adaptabilitate la particularităţile elevilor dobândite prin lucrul cu elevi din ciclul primar, gimnazial şi liceal

 

Abilităţi de a lucra în echipă

 

Persuasiune, empatie

 

Capacitatea de a lucra in conditii de stres

 

 

Competenţe şi aptitudini organizatorice

Aptitudini de a coordona şi gestiona proiecte de formare

 

Aptitudini de organizare şi de moderare dobândite în cadrul Simpozionului Internaţional „Educaţie prin carte şi pentru carte”, organizat de Casa Corpului Didactic, Neamţ şi CDDP Marne, Franţa, 19 mai 2006 şi prin organizarea Cenaclului Literar „Lumina” la Grupul Şcolar Economic Administrativ, Piatra-Neamţ.

 

Aptitudini de organizare şi coordonare a unor proiecte de anvergură naţională (Concursul Naţional de Creaţie „Calistrat Hogaş”) şi interjudeţeană (Homo ludens)

 

Aptitudini de coordonare a Centrului Județean de Excelență (clasele a IX-a)

Aptitudini de organizare a Olimpiadei Internaționale de Limba română, Aptitudini de realizare a unei publicații – revista Olimpiadei, Anuarul Colegiului Național „Calistrat Hogaș”

 

Aptitudini de organizare și coordonare a școlii de vară eVacanțaComunicare și jurnalism n societatea cunoașterii, în cadrul proiectului Inspectoratului Școlar Județean al Județului Neamț

Experienţă în managementul proiectului, expertiză în evaluarea programelor

Capacitate de autocontrol şi autoperfecţionare

Dinamism si seriozitate

 

 

Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului

Competenţe avansate în informatică

Operare calculator  Microsoft Office:  Word, Excel, Power Point, Internet Explorer.

Competenţe AEL dobândite prin Modulul de instruire AEL susţinut de către Siveco-România, în perioada noiembrie-decembrie 2005 prin Casa Corpului Didactic, Neamţ şi prin programul de formare continuă „Curs de iniţiere IT şi Utilizare AEL” cu durata de 90 de ore, organizat de CCD Neamţ, în perioada 12 ianuarie-13 iunie 2007. Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.

 

 

Alte competenţe şi aptitudini

Competenţe de multiplicare a experienţelor de formare pe tema „Rolul Şcolii în prevenirea HIV/SIDA, a consumului de droguri şi integrarea şcolară a tinerilor  care trăiesc cu HIV/SIDA”, competenţe dobândite prin participarea la stagiul din 23-26 octombrie 2005, realizat în parteneriat de Casa Corpului Didactic, Neamţ şi Fundaţia „Alături de voi”, Iaşi .

 

 

Premii, distincţii si recunoaşteri

 

Aprilie 2014, membru fondator Zona liberă de indiferență, Festivalului Internaţional al Filmului Ecologist “Pentru Sanatatea Pamantului” – EcoFest, Inițiativa Ecologică Europeană, ediția a IV-a.

 

18 decembrie 2013, Voluntarul anului în educație, Gala voluntariatului nemțean, ediția I, Asociația CREED – Centrul de Resurse Economice și Educație pentru Dezvoltare România.

 

3 noiembrie 2010, nominalizată la Gala premiilor în educaţie la Palatul Parlamentului, organizată de  Fundaţia „Dinu Patriciu”, la categoria „Profesorul anului în învăţământul preuniversitar”.

 

29 octombrie 2009, nominalizată la Gala premiilor în educaţie la Palatul Parlamentului, organizată de Fundaţia „Dinu Patriciu”, la categoria „Profesorul anului în învăţământul preuniversitar”.

 

17, 18 octombrie 2009, premiul II pentru proiectul interdisciplinar Homo ludens la Forumul inovatorilor în educaţie, desfăşurat sub tema Comunitatecolaborare şi tehnologie inovativă în şcoli, ediţia a III-a, organizat de EOS, Educating for an Open Society, Microsoft – Parteneri pentru educaţie, Timişoara.

 

13 decembrie 2008, menţiune la Concursul Naţional de Creaţie „Vasile Alecsandri”, secţiunea Fotografie, organizat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Inspectoratul Şcolar Bacău, Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri”, Bacău.

 

2005, premiul special al Editurii Aula pentru lucrarea „Cezara, recuperarea consubstanţialităţii Fiinţă – Univers prin iubire şi moarte”, l susţinută la Colocviul Naţional Studenţesc „Mihai Eminescu”, ediţia XXXI, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi.

 

2004, premiul special al Editurii Aula pentru lucrarea „Mihai Eminescu, asumarea identităţii voievodale”, susţinută la Colocviul Naţional Studenţesc „Mihai Eminescu”, ediţia XXX, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi.

 

 

Apartenenţa la asociaţii profesionale

2010, membru fondator al Asociaţiei de Filologie şi Hermeneutică Biblică, preşedinte prof.univ.dr. Eugen Munteanu

 

2008, membru în Asociaţia Profesorilor de Limba şi Literatura Română „Ioana Em. Petrescu”, Cluj-Napoca

 

Permis(e) de conducere

Categoria B

 

 

Informaţii suplimentare

 

 

COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE. COLOCVII. CONFERINȚE. SIMPOZIOANE

 

9 mai 2014, „Personalizarea în educația adulților: modele, strategii și instrumente”, lucrare prezentată la conferința regională Dezvoltarea profesionala in context european, Casa Corpului Didactic Neamț, Inspectoratul Școlar Județean Neamț.

 

22 noiembrie 2013, „Personalizarea în educația adulților: modele, strategii și instrumente”,  lucrare prezentată la Conferința Națională INOVACOMInovații curriculare în domeniul Limba și comunicare, ediția a II-a, Facultatea de Litere, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău.

 

31 octombrie 2013, „Training Agreement”, lucrare prezentată la Conferința regională de valorizare a mobilităților individuale de formare continuă a cadrelor didactice în spațiul european, , Casa Corpului Didactic Neamț, Inspectoratul Școlar Județean Neamț.

 

14-15 decembrie 2012, „Trihotomia coșeriană sincronie – diacronie – istorie”, lucrare prezentată la colocviul internaţional Limba română: variaţie sincronică, variaţie diacronică, organizat Departamentul de Lingvistică şi Centrul de Lingvistică Teoretică şi Aplicată (CLTA) al Facultăţii de Litere din cadrul  Universității din București.

 

29-30 noiembrie 2012, „Concepția lui Eugeniu Coșeriu despre text ca obiect de studiu  al lingvisticii textului”, lucrare prezentată la Colocviul Internaţional „Filologia secolului XXI. Ediţia V. Creativitatea lingvală: de la semn la text, secțiunea I „Eugeniu Coşeriu” – Dimensiunea creatoare a limbajului, în perioada, organizat de Facultatea de Filologie din cadrul Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălţi.

 

15 noiembrie 2012, „Metode active pentru creșterea motivației și îmbunătățirea calității în diferite medii de învățare”, lucrare prezentată la conferinţa naţională INOVACOM – Inovaţii curriculare în domeniul Limbă şi comunicare, organizată de Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Departamentul de limbi şi literaturi străine din cadrul Facultăţii de Litere; Departamentul de Matematică, Informatică şi Ştiinţele ale educaţiei din cadrul Facultăţii de Ştiinţe, și  Inspectoratul Şcolar Judeţean Bacău.

 

2-3 noiembrie 2012, „Optimizarea competenței expresive în societatea bazată pe cunoaștere”, lucrare prezentată la conferinţa ştiinţifică internaţională Optimizarea învăţământului pentru o societate competitivă bazată pe cunoaştere, organizată de Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, Chișinău, Republica Moldova.

 

27 – 30 septembrie 2012, „Filozofia limbajului – în viziune coșeriană”, lucrare prezentată la conferinţa internaţională Unity and Diversity in Knowledge Society din cadrul proiectului Societatea bazată pe cunoaştere – cercetări, dezbateri, perspective POSDRU/89/1.5/S/56815, proiect cofinanţat din Fondul European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Academia Română, Filiala Iași.

 

25, 26 septembrie 2012, „Filosofia limbajului – în viziune coșeriană”, raport prezentat la Conferința științifică cu participare internațională Interferențe universitare – integrare prin cercetare şi inovare, organizată de Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău.

 

18-19 septembrie 2012, „Paradigma filozofiei limbajului – în viziune coșeriană”, lucrare susținută la Simpozionul internaţional anual al Institutului de Filologie Română „A. Philippide” Tradiție/ inovație – identitate/ alteritate: paradigme în evoluția limbii și culturii române, organizat în colaborare cu Asociaţia Culturală „A. Philippide”, la Filiala din Iaşi a Academiei Române, Iaşi.

 

3-4 septembrie 2012, „Trihotomia desemnare – semnificaţie – sens (în viziune coșeriană)”, lucrare prezentată la Conferinţa internațională Discurs critic şi variaţie lingvistică: Perspective europene, ediția a II-a, organizată de Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării, Universitatea „Ştefan cel Mare”.

 

16 iunie 2012, „Competența lingvistică”, lucrare prezentată la Simpozionul internațional „Perspective teoretice și praxiologice ale procesului educațional centrat pe formarea de competențe”, ediția a III-a, Școala Normală „Vasile Lupu”, Iași, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean, Iași, Centro Superior de Estudios Universitarios „La Salle” – Madrid Centrul Cultural Francez, British Council și  Fundația „Pro Educatione”, sub egida Facultății de Psihologie și Științe ale Educației și a Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic din cadrul Universității „Al. I. Cuza”, Iași.  

 

11 mai 2012, „Lingvistica textului – în viziune coșeriană”, lucrare prezentată la Conferința Internațională Crossing Boundaries in Culture and Communication-Journeys from Europe to Other Continents and Back, Department of Foreign Languages of the Romanian-American University, București.

 

30 aprilie, 1 mai 2012, Workshop de prezentare a proiectelor de cercetare organizat în cadrul Școlii postdoctorale – proiectul Societatea bazată pe cunoaştere – cercetări, dezbateri, perspective POSDRU/89/1.5/S/56815, proiect cofinanţat din Fondul European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Academia Română, Filiala Iași.

 

22, 23, 24 martie 2012, conferinţa naţională Formarea continuă a profesorilor de limba română în societatea cunoaşterii, (ediţia I), în cadrul Proiectului POSDRU ID 63576, Botoșani.

 

6, 7 octombrie 2011, „Limbajul poetic – facultatea de a crea lumi posibile – în viziune coșeriană”, lucrare prezentată la Colocviul național cu participare internațională   Plurilingvism şi interculturalitate – Discurs poetic. Poetica discursului, organizată de Facultatea de Litere a Universităţii „Vasile Alecsandri”, Bacău.

 

 

 

27, 28, 29 iulie 2011, „Eugen Coseriu Einführung in der Übersetzungtheorie (un manuscris inedit)”, lucrare prezentată la Colocviul internaţional aniversar «Eugeniu Coşeriu – 90 de ani de la naştere», organizat de Academia Română, Filiala Iaşi, Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Litere, Iaşi, Universitatea de Stat „Alecu Russo“, Bălţi, Institutul Cultural Român, Chişinău.                                          

 

13 decembrie 2010, „Învăţarea prin colaborare pe web”, lucrare prezentată la Simpozionul naţional şi internaţional Provocări ale educaţiei la începutul secolului al XXI-lea, ediţia a II-a, organizat de Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea “Al.I.Cuza”, Iaşi, Şcoala Normală”Vasile Lupu” Iaşi. 

 

4 decembrie 2010, „Lectura. Metode alternative de evaluare”, lucrare prezentată la Conferinţa Naţională  Calitate şi excelenţă. Provocări şi deziderate în educaţie, organizată de CCD Neamţ, ISJ Neamţ, Grup Şcolar „Vasile Sav”, Roman, Irsca Gifted Education, Societatea de Ştiinţe Matematice din România.

 

1-3 noiembrie 2010, „Pagina wiki – avantaje şi limite”, lucrare prezentată la Conferinţa regională a proiectului de grant cofinanţat din Fondul Social european POSDRU/19/1.3/G/16431 „Formarea profesională în contextul dezvoltării societăţii cunoaşterii în regiunea NE”, organizată de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi Siveco România S.A.

 

29 – 31 octombrie 2010, Conferinţa Naţională de Învăţământ Virtual, ediţia a VII-a, Târgu Mureş, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Universitatea de Farmacie şi Medicină, Târgu Mureş,  Siveco România SA.   

 

6-8 iunie 2010, Concursul Naţional de Dezbateri „Tinerii dezbat”, etapa regională, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Asociaţia Română de Dezbateri, Oratorie şi Retorică.

 

23 mai 2010, Concursul Student pentru o zi, Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava.  

 

26 februarie 2010, „Point of View in Jean Rhys’s short Story Let’s them Call it Jazz”, lucrare prezentată la conferinţa Plurilingvism şi interculturalitate, organizată de Facultatea de Litere a Universităţii „Vasile Alecsandri”, Bacău.

 

11-12 decembrie 2009, „Homo ludens”, proiect prezentat la Simpozionul-Concurs Internaţional „Confluenţe”, organizat de Inspectoratul Şcolar al Judeţului Bacău, Casa Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” Bacău, Universitatea din Bacău, Primăria Municipiului Onești, Colegiul Nałional “Dimitrie Cantemir”, Onești.

28-30 noiembrie 2009, Iaşi Model United Nations. Romanian Youth for a Better Tomorrow, Colegiul Naţional „Emil Racoviţă”, Iaşi, Inspectoratul Şcolar General Iaşi.

 

22-23 octombrie 2009, „Cadrul didactic – profesionist sau model cultural?”, lucrare susţinută la Conferinţa Ştiințifică Internaţională „Modernizarea standardelor şi curricula educaţionale – deschidere spre o personalitate integrală”, Ministerul Educaţiei din Republica Moldova, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Chişinău, publicată pe https://www.ise.md/download/P_1.pdf.

 

6 iulie 2009, proiectul Invaţă Româneşte prin Cântec, Fundaţia EuroEd, Iaşi.

25, 26 iunie 2009, Homo ludens, proiect prezentat la conferinţa internaţională Creativity and Innovation to promote Multilungualism and Intercultural Dialogue, Fundaţia EuroEd, Iaşi.

24, 25 februarie 2009, „Intel Teach – Instruire în societatea cunoaşterii”, lucrare susţinută la Concursul Naţional de Referate şi Comunicări Ştinţifice „Ştefan Procopiu”, ediţia 2009, Piatra-Neamţ.

 

30 mai 2008, Forumul inovatorilor în educaţie, ediţia a II-a, organizat de EOS, Educating for an Open Society, Microsoft – Parteneri pentru educaţie, Timişoara.

 

23-24 mai 2008, „Profesionalizarea carierei didactice: de la aptitudine la competenţă”, lucrare susţinută la Simpozionul Internaţional cu tema Profesionalizarea carierei didactice din perspectiva educaţiei permanente, organizat de Centrul naţional de Formare a Personalului din Învăţământul Preuniversitar, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei.    

 

28-29 februarie 2008, Seminarul Internaţional ,,Instrumente pentru asistarea traducerii”, organizat de Uniunea Latină şi Academia Română, Bucureşti.

 

26-27 octombrie 2007,  „Alteritatea şi creativitatea. Universalii primare ale limbajului”, lucrare prezentată în cadrul Sesiunii de Comunicări „Comunicarea: ipoteze şi ipostaze” din cadrul manifestărilor organizate cu ocazia ,,Zilelor Universităţii”, de Catedra de limba română, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi. 

 

 

 

26-27 octombrie 2007, „Eugen Coşeriu: receptări contemporane”, lucrare scrisă cu Anamaria Gînsac şi prezentată în cadrul Sesiunii de Comunicări „Comunicarea: ipoteze şi ipostaze” din cadrul manifestărilor organizate cu ocazia „Zilelor Universităţii”, de Catedra de limba română, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi. 

 

17-19 septembrie 2007, Colocviul Internaţional „Eugen Coşeriu, receptare contemporană; Lingvistica textului, filozofia limbajului, semantica”, Aix-en-Provence – Marseille, Franţa

 

16 martie 2007, „Aplicarea metodelor «Cubul» şi «Mozaicul» la specificul lecţiilor de limba şi literatura română, lucrare susţinută la  Simpozionul Ştiinţific Studenţesc „Formarea iniţială a profesorului student în didactica specialităţii”, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi. 

 

18 martie 2006, „Competenţele profesorului care predă discipline lingvistice”, lucrare prezentată la Simpozionul Naţional Ştiinţific Studenţesc cu dimensiune internaţională „Formarea iniţială a profesorului student în didactica specialităţii”,  urmat de masa rotundă cu tema „Este necesar un cod etic al profesorului care predă discipline lingvistice?”, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi.

 

martie 2006, „Predarea textului literar cu ajutorul filmului (Metoda audio-vizuală)”, lucrare susţinută la Stagiul de formare cu tema „Didactica limbii române – abilitare curriculară”, organizat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Inspectoratul Şcolar al Judeţului Neamţ 

 

30 octombrie 2005, „A preda mai bine şi metodele activ-participative (Posibilităţi de aplicare a metodei «Congresul arheologilor» la seminariile de Introducere în paleografie şi Literatura română)”, lucrare prezentată la Simpozionul de Didactică Universitară din cadrul „Zilelor Universităţii” urmat de masa rotundă cu tema ,,Centrarea pe student – dimensiune fundamentală a noilor curricula universitare din perspectivă europeană”, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi.

 

2005, „Cezara, recuperarea consubstanţialităţii Fiinţă – Univers prin iubire şi moarte”, lucrare susţinută la Colocviul Naţional Studenţesc «Mihai Eminescu»”, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi (premiul special al Editurii Aula).

 

2004, „Mihai Eminescu – asumarea identităţii voievodale”, lucrare susţinută la Colocviul Naţional Studenţesc «Mihai Eminescu»”, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi (premiul special al Editurii Aula).

 

PUBLICAŢII

 

2013, Stagiu de cercetare postdoctorala la Universitatea „Sapienza”, Roma, lucrare în curs de publicare în Anuarul Colegiului Național „Calistrat Hogaș”, ediția a II-a, Editura, 2012;

 

2012, Teaching and Learning Idioms (Theoretical and Practical Conisiderations), lucrare publicată în The Scientific Journal of Humanistic Studies, nr. 4, octombrie 2012 (revistă românească BDI – EBSCO, ISSN 2066 8880), pp. 220-228.

 

2012, Trihotomia desemnare – semnificaţie – sens (în viziune coșeriană), lucrare publicată în volumul Conferinţei internaționale Discurs critic şi variaţie lingvistică: Perspective europene, organizată de Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării de la Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava, 3-4 septembrie 2012, Editura Universității „Ștefan cel Mare”, Suceava, 2012, ISBN 978-974-666-394-9, pp. 277-280.

 

2012, Optimizarea competenței expresive în societatea bazată pe cunoaștere, lucrare publicată în volumul Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale Optimizarea învăţământului pentru o societate competitivă bazată pe cunoaştere, organizată de Ministerul Educației al Republicii Moldova, Academia de Științe a Moldovei, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Chișinău, Moldova, 2-3 noiembrie 2012, 2012, ISBN 978-9975-56-072-6, pp. 88-93, (https://www.ise.md/download/Optimizarea_inv.pdf).

 

2012, Recenzia la cartea Eugeniu Coșeriu: Istoria filozofiei limbajului de la începuturi până la Rousseau (Ediție nouă, augmentată de Jörn Albrecht, cu o remarcă preliminară de Jürgen Trabant. Versiune românească și indice de Eugen Munteanu și Mădălina Ungureanu. Cu o prefață la ediția românească de Eugen Munteanu, colecția Academica, București: Humanitas, 2011, 520 p. ISBN 978-973-50-2961-6) (l’Histoire de la philosophie du langage dès les débuts à Rousseau), publicată în Philologica Jassyensia, revistă BDI, acreditată CNCSIS B+, an VIII, nr. 2 (16), 2012,   https://www.philologica-jassyensia.ro/upload/VIII_2_Recenzii.pdf, pp. 319-343.

 

2012, Filosofia limbajului – în viziune coșeriană, lucrare publicată în volumul Conferinței științifice cu participare internațională Interferențe universitare – integrare prin cercetare şi inovare, organizată de Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău, 25, 26 septembrie 2012, ISBN 978-9975-71-270-5, Centrul teritorial Tipografic al USM, 2012, pp. 279-281.

 

 

 

 

2012, Pe urmele lui Eugen Coșeriu – Tübingen 2009, Mihăileni 2011, lucrare publicată în Anuarul Colegiului Național „Calistrat Hogaș”, ediția a II-a, 2012, ISSN 2247-1693, coordonatori : Cristina Neculăeș și Cătălina Tărcăoanu, pp. 65-76.

 

2012, Lingvistica textului – în viziune coșeriană, lucrare în curs de publicare în volumul conferinței internaționale Crossing Boundaries in Culture and Communication - Journeys from Europe to Other Continents and Back, Romanian-American University, Department of Foreign Languages, București, 11 mai 2012.

 

2012, Competența lingvistică (elocuțională – idiomatică – expresivă), lucrare în curs de publicare în volumul Simpozionului Internaţional Perspective teoretice şi praxiologice ale procesului educaţional centrat pe formarea de competenţe, organizat sub egida Facultății de Psihologie și Științe ale Educației și a Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic din cadrul Universității „Al. I. Cuza”, de către Școala Normală „Vasile Lupu”, Iași, 16-17 iunie 2012.

 

2012, Philosophy of Language – Eugeniu Coseriu’s Vision, lucrare în curs de publicare în volumul Conferinţei internaţionale Unity and Diversity in Knowledge Society, secțiunea Epistemology and Philosophy of Science, Academia Română, Filiala Iaşi, ICES „Gheorghe Zane”, 27 – 30 septembrie 2012.

 

2012, Paradigma filozofiei limbajului – în viziune coșeriană, lucrare în curs de publicare în volumul Simpozionului internaţional anual al Institutului de Filologie Română „A. Philippide” Tradiție/ inovație – identitate/ alteritate: paradigme în evoluția limbii și culturii române, organizat în colaborare cu Asociaţia Culturală „A. Philippide”, la Filiala din Iaşi a Academiei Române, Iaşi, 18-19 septembrie 2012.

 

2012, Concepția lui Eugeniu Coșeriu despre text ca obiect de studiu  al lingvisticii textului, studiu în curs de publicare în volumul Colocviului Internaţional Filologia secolului XXI. Ediţia V. Creativitatea lingvală: de la semn la text, secțiunea I „Eugeniu Coşeriu” – Dimensiunea creatoare a limbajului, Facultatea de Filologie din cadrul Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, 29-30 noiembrie 2012.

 

2012, Trihotomia coșeriană sincronie-diacronie-istorie, lucrare în curs de publicare în volumul Colocviului internaţional Limba română: variaţie sincronică, variaţie diacronică, organizat de Departamentul de Lingvistică şi Centrul de Lingvistică Teoretică şi Aplicată (CLTA) al Facultăţii de Litere din cadrul Universității din București, 14−15 decembrie 2012.

 

2012, Le paradigme de la philosophie du langage, lucrare în curs de publicare în revista Phililogica Jassyensia, revistă BDI, acreditată CNCSIS B+, an IX, nr. 1 (17), 2013, https://www.philologica-jassyensia.ro/ (cotată B+ începând cu 2013).

 

2012, Limbajul poetic – facultatea de a crea lumi posibile – în viziune coșeriană, lucrare în curs de publicare în volumul Colocviului național cu participare internațională Plurilingvism și multiculturalitate, ediția a II-a, Discurs poetic. Poetica discursului, organizat de  Universitatea „Vasile Alecsandri”, Facultatea de Litere, Bacău, Editura Alma Mater.

 

 2012, Concepția lui Eugeniu Coșeriu despre paradigma filozofiei limbajului, studiu în curs de publicare în Anuarul de lingvistică și istorie literară (acreditată CNCSIS în Categoria B+), tomul XLV/ 2014.

 

Recenzia la cartea Eugeniu Coșeriu: Istoria filozofiei limbajului de la începuturi până la Rousseau (Ediție nouă, augmentată de Jörn Albrecht, cu o remarcă preliminară de Jürgen Trabant. Versiune românească și indice de Eugen Munteanu și Mădălina Ungureanu. Cu o prefață la ediția românească de Eugen Munteanu, colecția Academica, București: Humanitas, 2011, 520 p. ISBN 978-973-50-2961-6) în curs de publicare în numărul 5 din 2013 al revistei Energeia, Online Journal for Linguistics, Language Philosophy And History Of Linguistics (https://energeia-online.de/), editată de Arhivele „Eugen Coșeriu”, de la Universitatea „Karls Eberhards”, Tübingen, Germania.

 

2011, Teze coșeriene despre teoria traducerii, în Anuar de lingvistică și istorie literară, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, tom LI.

 

2011, „Eugeniu Coșeriu. Teoretician al limbii și al limbajului”, în „Anuarul Colegiului Național „Calistrat Hogaș” Piatra-Neamț”, nr. 1, Editura ADAN.

 

2011, coordonator al „Anuarului Colegiului Național „Calistrat Hogaș” Piatra-Neamț”, nr. 1, Editura ADAN.

 

 

4 decembrie 2010, „Lectura. Metode alternative de evaluare”, lucrare prezentată la Conferinţa Naţională  Calitate şi excelenţă. Provocări şi deziderate în educaţie, organizată de CCD Neamţ, ISJ Neamţ, Grup Şcolar „Vasile Sav”, Roman, Irsca Gifted Education, Societatea de Ştiinţe Matematice din România.

 

iulie-septembrie 2010, „Oportunităţi de formare continuă pentru cadrele didactice: Multimedia şi interactivitate în e-learning”, în „Apostolul”, Revista cadrelor didactice editată de Sindicatul din Învăţământ şi Cercetare Neamţ, serie nouă, anul XII, nr. 129, Neamţ.

 

septembrie 2010, „Multimedia şi interactivitate în e-learning”, articol publicat în revista „Şcoala Modernă”, apărută sub egida Casei Corpului Didactic Neamţ, Piatra-Neamţ.

 

2010, „Lingvistica – ştiinţă a culturii. Principii epistemologice”, în „Symposion”, publicată de Institutul de Cercetări Economice şi sociale, sub egida Academiei Române.

 

26 februarie 2010, „Point of View in Jean Rhys’s short Story Let’s them Call it Jazz”, lucrare prezentată la conferinţa Plurilingvism şi interculturalitate, organizată de Facultatea de Litere a Universităţii „Vasile Alecsandri”, BacăU.

 

2010, „Point of View in Jean Rhys’s short Story Let’s them Call it Jazz”, lucrare publicată în Analele Ştiinţifice ale Universităţii “Al. I. Cuza”, Iaşi, Facultatea de Litere, Limbi şi literaturI străine.

 

martie 2010, „Homo ludens – o abordare interdisciplinară a proiectului”, articol publicat în revista „Şcoala Modernă”, apărută sub egida Casei Corpului Didactic Neamţ, Piatra-Neamţ.

 

2009, „Teaching English via Film”, lucrare publicată în „Educaţia azi”, apărută sub egida Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic al Universităţii Bucureşti.

 

2009, „Intel Teach – Instruire în societatea cunoaşterii”, lucrare publicată pe CD-ul Concursul Naţional de Referate şi Comunicări Ştinţifice „Ştefan Procopiu”, Editura Alfa, Piatra-Neamţ.

23-24 mai 2008, „Profesionalizarea carierei didactice: de la aptitudine la competenţă”, lucrare publicată în Profesionalizarea carierei didactice din perspectiva educaţiei permanente, Centrul Naţional de Formare a Personalului din Învăţământul Preuniversitar, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Bucureşti.    

 

2008, „Alteritatea şi creativitatea. Universalii primare ale limbajului”, lucrare publicată în Luminiţa Hoarţă-Cărăuşu (coord.), Comunicarea. Ipoteze şi ipostaze, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi. 

 

2008, „Eugen Coşeriu: receptări contemporane”, lucrare scrisă cu Anamaria Gînsac, publicată în Luminiţa Hoarţă-Cărăuşu (coord.), Comunicarea. Ipoteze şi ipostaze, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi. 

 

2008, Poezia şi proza. Propedeutică (Complexul de manuscrise „Cezara”), Editura Alfa, Piatra-Neamţ.

 

2007, „Aplicarea metodelor «Cubul» şi «Mozaicul» la specificul lecţiilor de limba şi literatura română, studiu publicat în revista „Iniţieri didactice”, Nr. 3, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi.

 

2007, „Cititorul, instanţă a comunicării narative literare”, articol publicat în lucrarea „Educaţie prin carte şi pentru carte”, Editura Alfa, Casa Corpului Didactic Neamţ, Piatra Neamţ.

 

martie 2007, „Comunicare şi abilităţi sociale”, articol publicat în revista „Şcoala Modernă”, apărută sub egida Casei Corpului Didactic Neamţ, Piatra Neamţ.

2006, „Congresul arheologilor”, lucrare publicată în Didactica limbii române, autor Mihaela Secrieru, Editura Sedcomlibris, Iaşi.

 

2006, Agenda dirigintelui eficient, colaborator (coordonator Daniela Mătăsaru), Editura Alfa, Casa Corpului Didactic, Neamţ.

 

2006, „Profesionalizarea carierei didactice: de la aptitudine la competenţă”, studiu publicat în revista „Iniţieri didactice”, Nr. 2, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi.

 

martie 2006, „Predarea textului literar cu ajutorul filmului (Metoda audio-vizuală)”, articol publicat în revista „Şcoala Modernă”, apărută sub egida Casei Corpului Didactic Neamţ  Piatra Neamţ

 

iunie 2006, „Cadrul didactic – profesionist şi/ sau model cultural”, articol publicat în revista „Şcoala Modernă”, apărută sub egida Casei Corpului Didactic Neamţ, Piatra Neamţ.

 

 

iunie 2006, „Delegaţie franceză la Piatra Neamţ”, articol publicat în revista „Şcoala Modernă”, apărută sub egida Casei Corpului Didactic Neamţ, Piatra Neamţ.

 

decembrie 2006, „Educaţia patriotică, componentă a educaţiei axiologice”, articol publicat în revista „Şcoala Modernă”, apărută sub egida Casei Corpului Didactic Neamţ, Piatra Neamţ.

 

2005, „Cezara, recuperarea consubstanţialităţii Fiinţă – Univers prin iubire şi moarte”, lucrare publicată în „Studii eminesciene. Caietele Colocviului Naţional Studenţesc «Mihai Eminescu»”, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi (premiul special al Editurii Aula).

 

2005, „Metode active în educaţie”, articol scris în colaborare cu Meda Ştirbu, şi publicat în lucrarea „Educaţie pentru gândire critică şi creatoare”, Editura Alfa, Casa Corpului Didactic, Neamţ.

 

2004, „Mihai Eminescu – asumarea identităţii voievodale”, lucrare publicată în „Studii eminesciene. Caietele Colocviului Naţional Studenţesc «Mihai Eminescu»”, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi (premiul special al Editurii Aula).

 

 

  DIVERSE

 

Membru în Comisia de Educație și Învățământ a editurii Esențial Media

Am redactat cuvântul-înainte pentru diferite lucrări:

·   2011, Simona Râmniceanu, Creanga de aur – microcosmos emblematic sadovenian, Editura Pim, Iași.

·   2010, Maria-Manuela Nicorescu, Receptarea textului epic în învățământul primar, Editura Alfa, Piatra-Neamț. 

·   2009, Mihaela Chiribău-Albu, Verbul. Nucleul comunicării, Editura Rovimed, Bacău.

·   2008, Florina Fecioru, O toponimie nemţeană. Piatra Şoimului, Editura Alfa, Piatra-Neamț.