VERONICA OLARIU

 
 
Informaţii personale
 
Nume / Prenume: Olariu, Veronica
Naţionalitate(-tăţi): Română
 
Experienţa profesională
 
2008 – prezent
 
Cercetător ştiinţific gradul III
Redactarea Noului Atlas lingvistic pe regiuni. Moldova şi Bucovina – proiect fundamental al Academiei Române; activităţi de cercetare în domeniile dialectologiei, sociolingvisticii şi filologiei biblice.
Academia Română – Filiala Iaşi, Bulevardul  Carol I nr.8, Iaşi, 700505 (www.academiaromana-is.ro)
Cercetare fundamentală
 
2006 - 2008
 
Cercetător ştiinţific
Redactarea Noului Atlas lingvistic pe regiuni. Moldova şi Bucovina – proiect fundamental al Academiei Române; activităţi de cercetare în domeniile dialectologiei, sociolingvisticii şi filologiei biblice.
Academia Română – Filiala Iaşi, Bulevardul  Carol I nr.8, Iaşi, 700505 (www.academiaromana-is.ro)
Cercetare fundamentală
 

2003 – 2006

Asistent de cercetare

Redactarea Noului Atlas lingvistic pe regiuni. Moldova şi Bucovina – proiect fundamental al Academiei Române; activităţi de cercetare în domeniile dialectologiei, sociolingvisticii şi filologiei biblice.
Academia Română – Filiala Iaşi, Bulevardul  Carol I nr.8, Iaşi, 700505 (www.academiaromana-is.ro)
Cercetare fundamentală
 
1997 – 2003
 
Doctorand
Program de doctorat, forma de învăţământ cu frecvenţă
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi – Facultatea de Litere Iaşi, Bulevardul Carol I, nr. 11, 700506

Învăţământ superior

1996 -1997

Asistent universitar

Activităţi didactice de predare a următoarelor discipline: limba latină şi limba română

Catedra de limbi moderne, Universitatea Agrară de Stat din Chişinău.

Învăţământ  superior

 

Educaţie şi formare

 

1997 – 2003

Diplomă de Doctor

Domeniul fundamental Ştiinţe umaniste, domeniul Filologie

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi – Facultatea de Litere Iaşi, Bulevardul Carol I, nr. 11, 700506

ISCED 6 (Ph.D.)

 

1996 – 1997

Diplomă de Studii aprofundate

Filologie, specializarea Stilistică şi poetică

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi – Facultatea de Litere Iaşi, Bulevardul Carol I, nr. 11, 700506

ISCED 5 B

 

1991 – 1996

Diplomă de Licenţă

Limba şi Literatura română Limba şi literatura latină

Universitatea  de Stat din Moldova – Facultatea de Litere Str. A.Mateevici 60, Chisinau, MD-2009

ISCED 5 A

 

Limba(i) maternă(e) - română

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) - rusă, spaniolă, franceză, engleză, germană.

 

Competenţe şi abilităţi sociale

Spirit de echipă şi abilități organizaţionale; competențe în comunicarea interculturală şi capacitate de adaptare la medii multiculturale, spirit creativ.

 

Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului

MS Office (Word, Excel, Power Point), Office XP, Windows 7; cunoştinţe elementare hardware - software; program software ALR, pentru redactarea informatizată a Noului Atlas lingvistic pe regiuni. Moldova şi Bucovina; Adobe Premier, Adobe auditions, Edius, programe de pelucrare a materialului video, utilizat în cadrul  Atlasului  lingvistic audiovizual al Bucovinei (ALAB); utilizator Internet.

 

Informaţii suplimentare

Burse:

Bursă de cercetare postdoctorală în cadrul Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterráneo y Oriente Próximo  (CSIC), Madrid, oferită de fundaţia Mellon Research Fellowships for Central and Eastern European Scholars (mai – iulie 2011);      

Bursă de cercetare în cadrul Pontificia Universita  Gregoriana, acordată de Society of Biblical Literature (iunie - iulie 2009);

Bursă de cercetare postdoctorală în cadrul Departamentului de Filologie Biblică şi Studii asupra Orientului Antic (Departamento de Filología Biblica y de Oriente Antiguo), Institutul de Filologie, CSIC, Madrid, oferită de fundaţia Mellon Research Fellowships for Central and Eastern European Scholars, (februarie - mai 2004);

Curs de specializare Lenguas del Mediterraneo Oriental de la Antigüedad Tardía a la Edad Media, Institutul de Filologie ( CSIC), (aprilie 2004);

Bursă pentru doctoranzi HESP, acordată  de Fundaţia Soros  (1999);

Stagii de cercetare, documentare şi diseminare a rezultatelor cercetării:

Centrul de Lingvistică al Universităţii din Lisabona, "Atlas Linguístico-Etnográfico de Portugal e da Galiza" (ALEPG) şi "Atlas Linguístico e Etnográfico dos Açores" (ALEAç), (noiembrie

2012);

Seminarul de romanistică al Universităţii din Salzburg  cu echipa atlasului "Sprachatlas des Dolomitenladinischen und angrenzender Dialekte" (ALD I, II), (mai 2012)

Centrul de dialectologie al Universităţii din Neuchâtel, Elveţia, "Atlas linguistique audiovisuel du Valais romand" (ALAVAL), (mai 2012);

Universitatea din Torino,Instituto dell’’Atlante Linguistico Italiano,(februarie,  2011);

Instituto de la Lengua Espanola (CSIC)- Universidad de Alcalá, Atlas Lingüístico (y etnográfico) de Castilla - La Mancha ,( aprilie 2004).

 

Membru în echipele de cercetare ale următoarelor proiecte/granturi:

Noul Atlas lingvistic român, pe regiuni. Moldova şi Bucovina, vol.V, (hărţi şi material necartografiat), proiect fundamental de cercetare al Academiei Române;

Text Editions- European Biblical Tradition Recovery Tool. Romanian - Hispanic Parallels, Mellon Research Fellowships for Central and Eastern European Scholars, Madrid 2011

Atlasul lingvistic audiovizual al Bucovinei (ALAB). Prima fază (2010–2013; cod proiect: TE_244), finanţat de CNCS–UEFISCDI;

Atlasul Multimedia Prozodic Român (AMPRom): 1 (prima etapă) Realizarea anchetelor în (minim) 10 puncte care vor fi incluse în AMPER (grant CNCSIS, cod 1365/2007–2008;

Atlas Multimédia Prosodique de l’Espace Roman (AMPER), proiect european de cercetare, coordonat de Centrul de Dialectologie al Universităţii „Stendhal”, Grenoble (2007–2008);

Resurse lingvistice în format electronic: Monumenta linguae Dacoromanorum. Biblia 1688. Regum I, Regum II - ediţie critică şi corpus adnotat – proiect finanţat de CNCSIS; (cod 1454/ 2006–2007);

The Problem of the Sources of the Biblical Translations in the Modern European Languages. A Comparative Study , Mellon  Research Fellowships for Central and Eastern European Scholars, Madrid, 2004 

 

Apartenenţa la organizaţii ştiinţifice internaţionale şi naţionale:

International Society for Dialectology and  Geolinguistics, Bamberg, Germania ;

Societatea Română de Dialectologie, Cluj-Napoca; România;

Society of Biblical Literature, Atlanta, SUA;

Asociaţia Culturală „A. Philippide” Iaşi, România;

Asociaiţia de Filologie si Hermeneutica Biblica, Iaşi, România;

Observatorul European al Plurilingvismului, Paris.

 

Distincţii:

Marele Premiu „Coresi” la Salonul Internaţional de Carte, ediţia a 16-a, Chişinău, 2007 şi premiul „Cartea anului” la Salonul Internaţional de carte românească, ediţia a XVI-a, Iaşi, 2007 pentru

Dicţionarul explicativ ilustrat al limbii române (DEXI), Chişinău, Editurile Arc şi Gunivas, 2007, (colaborator);

Premiul de excelenţă al Salonului naţional de carte, Iaşi, 2009, pentru volumul MonumentaLinguae Dacoromanorum. Biblia 1688. Pars VII. Regum I, Regum II, Editura Universităţii „Al.I.Cuza”, Iaşi (coautor);

Participări în cadrul unor simpozioane internaţionale în ţară şi în străinătate (Olanda, Republica Moldova, Spania, Slovenia, Rusia, Italia, Finlanda, Franța și Austria.

 

L I ST A   DE   L UC RĂRI

Noul Atlas lingvistic român, pe regiuni. Moldova şi Bucovina, vol. al IV-lea, Iaşi, Editura Universităţii “Alexandru Ioan Cuza”, 2014 (ISBN: 978-606-714-025-5) (coautor);

2 Atlasul lingvistic audiovizual al Bucovinei (ALAB). Prima fazăun nou proiect privind digitalizarea cartografiei lingvistice româneşti, în Lucrările celui de-al XV-lea Congres internaţional de dialectologie, Cluj, Editura Argonaut Scriptor, 2014, pag.263-285, ISBN 978-973-109-517-2, ISBN 978-606-8539-09-6,(în colaborare);

3 Probleme de filiaţie în Biblia de la Sankt Petersburg, în  vol. Al. Andriescu - 88, volum îngrijit de Gabriela Haja, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2014, p. 259-271 (ISBN 978-606-714-035-4);

4 Les atlas linguistiques roumains en format électronique, în Integrare europeană/ identitate naţională; plurilingvism/ multiculturalitate – limba şi cultura română: evaluări, perspective (European Integration/ National Identity; Plurilingualism/ Multiculturality Romanian Language and Culture: Evaluation, Perspectives), Luminiţa Botoşineanu, Ofelia Ichim (eds). Volumul include lucrările simpozionului internaţional omonim, organizat de Institutul de Filologie Română „A. Philippide” în colaborare cu Asociaţia Culturală „A. Philippide” (Iaşi, 25 – 26 septembrie 2013); Roma, Italia, ARACNE Editrice, Colecţia „Danubiana”, p. 351-362, (în colaborare);

5 The Romanian linguistic cartography in the digitizing era: the electronic atlases, în “Dialectologia et Geolinguistica”, volume 22, issue 1 (Nov. 2014), pages 75–90, ISSN (Online) 1867-0903, ISSN (Print) 0942-4040, DOI: 10.1515/dialect-2014-0005 (revistă indexată ISI) (în colaborare);

6 La cartographie linguistique roumaine face à l’informatisation: quelques projets et résultats, în vol. Jean-Marie Pierrel, Eva Buchi, Christophe Benzitoun, Jean-Paul Chauveau (eds), Pré-Actes du 27e Congrès International de Linguistique et de Philologie Romanes, ATILF, Nancy, 15-20 juillet 2013, p. 285–286, ISBN: 979-10-91460-09-5 (în colaborare);

Lengua e identidad en el contexto de la migración – dos variables correlativas, în vol. Negociaciones identitarias en contextos migratorios, (în colaborare), Matilde Fernández Montes (coord.), Madrid, Common Ground Publishing España, 2013, pag.177- 186, ISBN 978-84-15665-04-5 (în colaborare);

8 Perspective moderne în editarea şi analiza textelor biblice, în vol. Jana Palenikova, Daniela Sitar-Tăut (eds.), Zilele studiilor romanice (II). Teorii, modele noi şi aplicarea lor în lingvistica, literatura, translatologia şi didactica ultimilor 20 de ani, Bratislava, Univerzita Komenskeho v Bratislave, 2012, p. 72–77, ISBN: 978-80-223-3059-6;

Cercetări recente în domeniul informatizării atlaselor lingvistice româneşti, „Philologica Jassyensia”, anul VII, nr. 2(14), 2011, p. 233–244, ISSN 1841-5377 (în colaborare);

10 O sută de ani de cartografie lingvistică românească – un bilanţ deschis, în „Philologica Jassyensia”, Iaşi, Editura Alfa, anul VI, nr. 1 (11), 2010, pp. 89–118, ISSN 1841-5377 (în colaborare);

11 Traductological Options in the Eastern Biblical Tradition, în volumul de comunicări prezentate în cadrul celui de al XX-lea Congres IOSOT (International Organization for the Study of the Old Testament), Helsinki, 2010, p. 91–92, ISBN 978-952-92-7532-8.

12  Monumenta linguae Dacoromanorum. Biblia 1688. Pars VI. Regum I, Regum II, Andriescu, Paul Miron, Gabriela Haja (coordonatori) Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2008, 560 p. + DVD, ISBN 978-973-703-399-4 (coautor);  https://consilr.info.uaic.ro/~mld/monumenta/VolumeMLD/RegumI_II.pdf

13 Los atlas lingüísticos rumanos: entre manuscrito y formato electrónico, în „Revista Espańola de Lingüística”, Madrid, 37 (2008), p. 215–246, ISSN 2010-1874 (în colaborare); https://www.sel.edu.es/pdf/ene-dic-07/RSEL-37-Florin-Olariu.pdf

14 Dicţionarul explicativ ilustrat al limbii române, Chişinău, Editurile Arc şi Gunivas, 2007, 2208 p., ISBN 978-9975-61-155-8; 978-9975-908-04-7 (colaborator);

15 Noul Atlas lingvistic român, pe regiuni. Moldova şi Bucovina, vol. III, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2007, lxvii + 388 p., ISBN 973-27-0452-7 (colaborator);

16 Aspectos de la entonación de un habla de la República de Moldavia y algunos problemas de la encuesta relacionados con la entonación, în Josefa Dorta (ed.), La prosodia en el ámbito lingüístico románico, Santa Cruz de Tenerife, La Página Ediciones, Colección Universidad, 2007, p.123–153,ISBN 978-84-932868-8-0 (în colaborare); (https://hipatia.uab.cat/sumaris/sumari.asp?codibarres=1501087050);

17 The First Translations of the Old Testament into Romanian: A Research upon an Old Text: Manuscript Nr. 4389,  în  volumul de comunicări prezentate în cadrul celui de al XIX-lea Congres IOSOT (International Organization for the Study of the Old Testament), Ljubljana, 2007, p.119–120, ISBN 978-961-90507-4-3;

18 Aspecte ale intonaţiei unui grai din Republica Moldova şi unele probleme ale anchetei privind intonaţia, în vol. Identitatea culturală românească în contextul integrării europene, Academia Română, Iaşi, Editura „Alfa”, 2006, p. 329–347, ISBN (10) 973-8953-21-9, ISBN (13) 978-973-8953-21-5 (în colaborare);

19 Noul Atlas lingvisitc român, pe regiuni. Moldova şi Bucovina, vol. III, Prospect, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2005, XX + 46 p. (https://www.iit.tuiasi.ro/editare_td/atlas/autori.html), ISBN 973-27-0452-7/973-703-076-1 (în colaborare);

20 Problema surselor în primele traduceri ale textului biblic. Paralele româno-hispanice, în volumul Omagiu profesorului universitar Anatol Ciobanu, Editura Universităţii de Stat, Chişinău, 2005; p. 549–559, ISBN 9975-70-551-0;

21. Noi contribuţii la studiul textelor biblice româneşti: Biblia de la Sankt-Petersburg (1819), în volumul Limba română – structură şi funcţionare, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2005, p. 171–185, ISBN 973-737-090-2;

22 The problem of sources in translating biblical text into modern european romance languages. A Comparative Study, în volumul de comunicări prezentate în cadrul celui de al XVIII-lea Congres IOSOT (The International Organization for the Study of the Old Testament), Leiden, 2004, p. 88–90

23 Identitate lingvistică şi culturală în spaţiu bilingv: Republica Moldova, în vol. Limbaje şi comunicare, vol. VI, partea I, Editura Universităţii „Ştefan cel Mare”, Suceava, 2003, p. 387–398, ISBN 973-8293-85-5 (în colaborare);

24  Biblia de la Sankt Petersburg” – operă culturală panromânească, în vol. Limba şi literatura română în spaţiul etnocultural dacoromânesc şi în diaspora, Ofelia Ichim şi Florin-Teodor Olariu (eds.), Iaşi, Trinitas, 2003, p. 77–84, ISBN 973-8179-79-3;

25. „Biblia de la Sankt Petersburg”. Prolegomene la un studiu lingvistic, în „Revistă de lingvistică şi ştiinţă literară”, Chişinău, nr. 2/1998, p. 71–75, ISSN 0236-3119.

 

Contribuţii în cadrul   unor   manifestări   ştiinţifice  internaționale și naționale:

1  Elemente regionale în Biblia de la Sankt Petersburg 1819, comunicare  prezentată în cadrul Simpozionului internațional „Limba și cultura română: abordări interne și perspective externe”, Iași. 17-19 septembrie 2014;

2 Atlasul lingvistic audiovizual al Bucovinei (ALAB)-repere metodologice, comunicare  prezentată în cadrul celui de-al XVI-lea simpozion internațional de Dialectologie, 11-12 septembrie 2014, Cluj-Napoca, Romania (în colaborare);

3 Atlasul lingvistic audiovizual al Bucovinei, comunicare prezentată în cadrul seriei de Conferinţe „Proiectele Academiei”, Academia Română Iaşi, 21 noiembrie  2013, (în colaborare);

Probleme de metodologie în cadrul proiectului Atlasul lingvistic audiovizual al Bucovinei (ALAB). Prima fază; lucrare prezentată în cadrul Simpozionului Internațional „Integrare europeană/ identitate națională; plurilingvism/multiculturalitate - limba și cultura română: evaluări, perspective”, Iași, 25–27 septembrie 2013 (în colaborare);

5 La cartographie linguistique roumaine face à l’informatisation: quelques projets et résultats, comunicare prezentată la cel de-al VII-lea Congres Internațional  de Lingvistică și Filologie Romanică, ATILF, Nancy, 15-20 iulie 2013 (în colaborare);

6 Atlasul lingvistic audiovizual al Bucovinei (ALAB). Prima fază – un nou proiect privind digitalizarea cartografiei lingvistice româneşti, comunicare prezentată la cel de-al XV-lea Congres internaţional de dialectologie românească, Cluj, 13–14 septembrie 2012, (în colaborare);

7 Recent Perspectives in the Romanian Linguistic Cartography: the Digital Atlases, comunicare prezentată la cel de-al VII-lea Congres al Societăţii Internaţionale de Dialectologie şi Geolingvistică, Viena, 23–28 iulie 2012 (în colaborare);

8 Practici şi reprezentări sociolingvistice în context migratoriu: românii din Madrid, lucrare prezentată la Colocviul internaţional „L’interculturalité à travers la linguistique, la littérature et la traduction”, Chişinău, 29 martie 2012;

9 Informatizarea atlaselor lingvistice româneşti – soluţii şi perspective, lucrare prezentată la Colocviul internaţional „Limba română: direcţii actuale în cercetarea lingvistică”, Bucureşti, 9–10 decembrie 2011, (în colaborare);

10 Lengua e identidad en el contexto de la migración – dos variables correlativas, comunicare prezentată la Conferinţa internaţională „Negociaciones de la identidad en los procesos migratorios”, Madrid, 26–28 octombrie 2011, (în colaborare);

11 Perspective moderne în editarea şi analiza textelor biblice, comunicare prezentată în cadrul Conferinţei internaţionale „Teorii, modele noi şi aplicarea lor în lingvistica, literatura, translatologia şi didactica ultimilor 20 de ani”, Bratislava, 22–24 septembrie 2011;

12 Traductological Options in the Eastern Biblical Tradition, comunicare prezentată în cadrul celui de al XX-lea Congres IOSOT (International Organization for the Study of the Old Testament), Helsinki, 1–6 August, 2010;

13 The First Translations of the Old Testament into Romanian: A Research upon an Old Text: Manuscript Nr. 4389, comunicare prezentată în cadrul celui de al XIX-lea Congres IOSOT (International Organization for the Study of the Old Testament), Ljubljana, 15-20 iulie 2007;

14 Aspectos de la entonación de la región del nordeste de la República de Moldavia, Workshop Internacional III Jornadas Científicas Del Proyecto Amper, Universitatea La Laguna, Tenerife, Spania, 24-26 octombrie 2006, (în colaborare);

15 Consideraţii asupra intonaţiei dialectale din regiunea de nord-est a Republicii Moldova, Simpozionul internaţional Identitatea culturală românească în contextul integrării europene, Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, Academia Română, Iaşi, 22-23 septembrie 2006, (în colaborare);

16 The problem of sources in translating biblical text into modern european romance languages. A Comparative Study, XVIII-th Congress of the International Organization for the Study of the Old Testament, Universitatea din Leiden, 1-6 august 2004;

17 Noi contribuţii la studiul textelor biblice româneşti: „Biblia de la Sankt Petersburg” (1819), al III-lea Colocviu al Catedrei de limba română, Facultatea de Litere, Universitatea din Bucureşti, Tradiţie şi inovaţie în studiul limbii române, Bucureşti, 27-28 noiembrie 2003;

18 „Biblia de la Sankt Petersburg” – operă culturală panromânească, Simpozionul internaţional Limba şi literatura română în spaţiul etnocultural dacoromânesc şi în diaspora, Iaşi, 23-24 mai 2003;

19 „Biblia de la Sankt Petersburg” în cadrul traducerilor religioase româneşti, Conferinţa naţională de filologie Limba română azi, Iaşi-Chişinău, octombrie 2002;

20 Calcuri gramaticale în „Biblia de la Sankt Petersburg”, Conferinţa internaţională Raporturile moldo-greceşti în contextul relaţiilor internaţionale. Probleme şi perspective, Chişinău, octombrie 2002;

21 O versiune a „Bibliei” editată în limba română la Sankt Petersburg, prezentare, cu prilejul deplasării de documentare la Sankt Petersburg, în cadrul Institutului de Lingvistică al Academiei de Ştiinţe a Federaţiei Ruse, iunie 2002;

22 Identitate lingvistică şi culturală în spaţiu bilingv: Republica Moldova, Colocviul Internaţional de Ştiinţe ale Limbajului, Suceava, octombrie 2001, (în colaborare);

23 „Biblia de la Sankt Petersburg”. Date istorico-lingvistice, Conferinţa naţională de filologie „Limba română azi“, Iaşi-Chişinău, octombrie 1997.