MARIUS-RADU CLIM

 
 
Informaţii personale Varianta pdf a CV-ului poate fi descărcată de aici.
Nume / Prenume Clim Marius-Radu
E-mail mariusradu_ro@yahoo.com
Naţionalitate Română
Data naşterii 7 mai 1979
Sex masculin
Experienţa profesională  
Perioada iunie 2011 până în prezent
Funcţia sau postul ocupat Cercetător ştiinţific doctor
Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi de cercetare în domeniul lexicologiei şi lexicografiei, potrivit normelor corespuntoare postul de cercetător ştiinţific pentru proiectul prioritar al Academiei Române Dicţionarul limbii române (DLR). Serie nouă: redactare, revizie.
Numele şi adresa angajatorului

Academia Română – Filiala Iaşi, Bulevardul Carol I nr.8, loc. Iaşi, cod poştal 700.505, www.academiaromana-is.ro

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate de cercetare academică
Perioada 2004 mai 2011
Funcţia sau postul ocupat Asistent de cercetare
Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi de cercetare în domeniul lexicologiei şi lexicografiei, potrivit normelor corespuntoare postul de asistent de cercetare pentru proiectul prioritar al Academiei Române Dicţionarul limbii române (DLR). Serie nouă: redactare, revizie.
Numele şi adresa angajatorului Academia Română Filiala Iaşi, Bulevardul Carol I nr.8, loc. Iaşi, cod poştal 700.505www.academiaromana-is.ro
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate de cercetare academică
Perioada 2002 – 2004
Funcţia sau postul ocupat Profesor de limba franceză
Activităţi şi responsabilităţi principale Şef de catedră; responsabil cu programele europene
Numele şi adresa angajatorului Şcoala gimnazia Bârnova
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ public
Educaţie şi formare  
  Workshop în lexicografie şi lexicologie computaţională LEXICOM 2011, Saint Petersburg, Rusia, 14–18 iunie 2011, organizat de ABBYY InfoPoisk LLC, Lexical Computing Ltd. şi de Sankt Petersburg State University atestat
Perioada 2005–2010
Calificarea
/ diploma obţinu
Doctorand în domeniul filologic, specialitatea Lingvistică română
Disciplinele principale studiate
/ competenţe profesionale dobândite
Titlul lucrării de doctorat: Neologismul în lexicografia româneas
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Universitatea Alexandru Ioan Cuza” Iaşi  – Facultatea de Litere Iaşi, Bulevardul Carol I, nr. 11, 700506
Nivelul în clasificarea naţiona sau internaţională Studii postuniversitare (doctorat)
Perioada 4.07.2008 – 10.07.2008
Calificarea 
/ diploma obţinută
Cambridge Scholars Network 2008
Disciplinele principale studiate 
/ competenţe profesionale dobândite
 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Cambridge University, Anglia
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională  
Perioada 2004–2005
Calificarea / diploma obţinută Zertifikat Deutsch B1
Disciplinele principale studiate 
/ competenţe profesionale dobândite
Cursuri de limba germa
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Centrul Cultural German Goethe Zentrum” Bdul Carol I, nr. 19 (OP Iasi 6, CP 1336). Sediul: Str. Lascar Catargi nr. 38, cod ptal 700107 
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Cursuri de limbi străine pentru formare profesională
Perioada 2002–2004
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de masterat
Disciplinele principale studiate 
/ competenţe profesionale dobândite
Masteratul în Lingvistică Computaţională 
Titlul disertaţiei: RO-LINGUA-INFLECT
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Universitatea Alexandru Ioan Cuza” Iaşi Facultatea de Informatică Iaşi, Bulevardul Carol I, nr. 11, 700506
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Studii postuniversitare (masterat)
Perioada 1998–2002
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de licenţă
Disciplinele principale studiate 
/ competenţe profesionale dobândite
Profilul: filologie
Specializarea: Limba şi literatura română limba şi literatura franceză
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Universitatea Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi  Facultatea de Litere Iaşi, Bulevardul Carol I, nr. 11, 700506
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Studii universitare
Aptitudini şi competenţe personale

Cercetător cu preocupări şi publicaţii în domeniile: lexicografie, lexicologie, lingvistică şi

filologie românească, lingvistică computaţională
Limba maternă Româna
Limbi străine cunoscut Limba franceză, Limba engleză, Limba germană, Limba spaniolă
Competenţe şi abilităţi sociale Spirit de echipă, abilităţi de comunicare şi negociere (abilităţi de lucru în echipă dobândite în cadrul proiectelor desfăşurate la Institut);
Capacitate de adaptare; onestitate şi corectitudine; pragmatism.
Competențe și aptitudini organizatorice Membru în comitetele de organizare a Simpozioanelor internionale organizate de Institutul de Filologie Română A. Philippide”, Iaşi şi de Asociaţia Culturală A. Philippide” din Iaşi şi a altor manifesri precum

9-10 decembrie 2004 –  Workshop-ul Dicţionarul limbii române(DLR)în format electronic. Studii privind achiziţionarea;

11-12 noiembrie 2005 – Comunicare interculturală şi integrare europeană;

22-23 septembrie 2006 – Identitatea culturală românească în contextul integrării europene;

19-21 septembrie 2007 – Români majoritari/Români minoritari: interferenţe şi coabitări lingvistice, literare şi etnologice;

1 noiembrie 2007 – Atelierul de lucru DLRI. Bază lexicală informatizată. Derivate;

25-27 septembrie 2008 – Distorsionări în comunicarea lingvistică, literară şi etnofolclorică

românească şi contextul european;

30 octombrie 2008 – Atelierul de lucru DTLRd. Bază lexicală informatizată. Derivate în –

ime şi –işte;

15 mai 2009 – Simpozionul Alexandru Philippide – 150 de ani de la naştere;

5-7 noiembrie 2009 – Diaspora culturală românească – paradigme lingvistice, literare şi

etnofolclorice;

22–24 septembrie 2010 – Cultură şi identitate românească. Tendinţe actuale şi reflectarea

lor în diaspora;

3 iunie 2011 – Simpozionul naţional Doi critici în antiteză: G. Ibrăileanu şi E. Lovinescu;

21–23 septembrie 2011 – Metafore ale devenirii din perspectiva migraţiei contemporane.

Naţional şi internaţional în limba şi cultura română;

29 noiembrie 2011 – Workshop-ul CLRE. Corpus lexicografic românesc esenţial. Stadiul cercetării;

17−18  mai  2012  –  Workshop-ul  Situaţia  lexicografiei  academice  româneşti  actuale,

organizat la Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, Departamentul de lexicologie- lexicografie, în cadrul planului de lucru al proiectului CLRE. Corpus lexicografic românesc esenţial. 100 de dicţionare din bibliografia DLR aliniate la nivel de intrare şi la nivel de sens;

12 iunie 2012 – Simpozionul Naţional I.L. Caragiale azi. Vitalitatea operei, Iaşi.

18–19 septembrie 2012 – Tradiţie/ inovaţie    identitate/ alteritate: paradigme în evoluţia limbii şi culturii române;

1-2 noiembrie 2012 – Colocviul internaţional Gheorghe Ivănescu –  100 de ani de la

naştere, organizat de Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, Universitatea „Alexandru

Ioan Cuza”, Facultatea de Litere şi Asociaţia Culturală „A. Philippide”, Iaşi;

28 martie 2013 – Masa Rotundă „Junimea – 150 de ani” (1863 – 2013) organizată de Institutul  de  Filologie  Română  „  A.  Philippide”,  Facultatea  de  Litere  a  Universităţii  „ Alexandru Ioan Cuza” şi Asociaţia Culturală „ A. Philippide”;

16−17 mai 2013 – Workshop-ul Lexicografia academică românească. Provocările informatizării, Iaşi, într-o secţiune specială a Conferinţei „Resurse Lingvistice şi Instrumente pentru Prelucrarea Limbii Române” – ConsILR 2013;

5-6 iunie 2013: Masa rotundă „(in memoriam Leon Volovici) B. Fundoianu, la confluenţa a două culturi” din cadrul Zilelor B. Fundoianu, organizată de Institutul de Filologie Română „A. Philippide” şi Asociaţia Culturală „A. Philippide”, Iaşi;

20 iunie 2013 – Simpozionul Naţional Doi ctitori ai literaturii române: Gheorghe Asachi şi

Bogdan Petriceicu-Hasdeu;

25-26 septembrie 2013 – a XII-a ediţie a Simpozionului internaţional anual al Institutului de Filologie Română „A. Philippide” Integrare europeană/ identitate naţională; plurilingvism/multiculturalitate – limba şi cultura română: evaluări, perspective, organizat de Institutul de Filologie Română „A. Pilippide” în colaborare cu Asociaţia Culturală „A. Philippide” din Iaşi;

8 mai 2014: Seria de prelegeri intitulate „Scrisori ale adolescenţei interbelice” (Sanda

Golopenția) și „Moartea lui Patroclu. Momente ale unui ceremonial funerar antic” (Constantin

Eretescu);

15-16   mai   2014:   workshop-ul   Lexicografia   academică   românească.   Provocările

informatizării;

6 iunie 2014: Simpozionul naţional cu tema Repere peste timp: Mihai Eminescu, Veronica

Micle, Ion Creangă – 125 de ani de la moarte;

17-19 septembrie 2014: a XIII-a ediţie a Simpozionului internaţional anual al Institutului de Filologie Română „A. Philippide” Limba şi cultura română: abordări interne şi perspective externe, organizat de Institutul de Filologie Română „A. Pilippide” în colaborare cu Asociaţia Culturală „A. Philippide” din Iaşi;

Vicepreşedinte şi membru fondator al Asociaţiei Culturale A. Philippide”, Iaşi;
Membru fondator al Asociaţiei de Filologie şi Hermeneutică Biblică din România;
Membru al Asociaţiei Române de Terminologie, TermRom;
Membru al Consorţiului de Informatizare pentru Limba Română (CONSILR);
Membru al Societăţii de Lingvistică Romanică (Société de Linguistique Romane).
Competenţe şi aptitudini tehnice Responsabil cu site-ul Asociaţiei Culturale A. Philippide” (http://www.philologica- jassyensia.ro/asociatia) şi al revistei Philologica Jassyensia: http://www.philologica- jassyensia.ro/index.html. Responsabil cu administrarea site-ului institutului: http://www.philippide.ro
Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului Administrare reţea, web browsing, administrarea bazelor de date, prelucrare documente în Microsoft Office, Adobe Acrobat Pro, prelucrare foto CorelDraw, BookDrive Editor Pro, Scan Tailor, administrare site-uri web (Macromedia Dreamweaver)
Competenţe şi aptitudini filologice Membru în redacţia revistei academice Philologica Jassyensia” ISSN 1841-5377, acreditată CNCS, categoria B, revis indexată în 11 baze de date internionale CEEOL, EBSCO, DOAJ, FABULA, GOOGLE SCHOLAR, Index Copernicus, The LINGUIST LIST, MLA International Bibliography, PROQUEST, SCIPIO, ULRICHSWEB.
Participare la proiecte naţionale și internaționale

Proiecte ştiinţifice instituţionale naţionale:

Membru în echipa de cercetare la proiectele:

2010-2013: CLRE. Corpus lexicografic românesc esenţial. 100 de dicţionare din bibliografia

DLR aliniate la nivel de intrare şi la nivel de sens (grant CNCSIS-UEFISCSU TE_246, director

CS. III, dr. Elena Dănilă).

2010-2013: Atlasul lingvistic audiovizual al Bucovinei (ALAB). Prima faza. (grant CNCSIS- UEFISCSU TE_244, director CS. III, dr. Florin-Teodor Olariu).

2007-2010: eDTLR – Dicţionarul tezaur al limbii române în format electronic (grant CNMP;

director: prof. univ. dr. Dan Cristea).

2007-2008: DLRI. Bază lexicală informatizată. Derivate (grant CNCSIS, director: CS I dr.

Cristina Florescu).

2007-2008: Evaluarea informatizată, din perspectiva criticii şi istoriei literare, a literaturii

române dintre 1900–2007 în vederea actualizării Dicţionarului general al literaturii române

(DGLR) proiect Grant al Academiei Române.

2005-2007: Etnonimia românească. Dicţionar istoric al numelor de ţări şi popoare în limba română (grant CNCSIS, director: prof. univ. dr. Eugen Munteanu).

2005-2006:  Evidenţa  informatizată  a  vieţii  literare  româneşti  dintre  1900-2006.  Autori,

(proiect Grant al Academiei Române nr. 01, Contract nr. 01/2005).

2003-2005:   Dicţionarul   limbii   române   (DLR)   în   format   electronic.   Studii   privind achiziţionarea (grant CNCSIS, director: CS I dr. Cristina Florescu).
2004: Dicţionarul limbii române (DLR) (proiect naţional al Academiei Române, cercetător).


Proiecte internaţionale:

 

ENeL: European Network of e-Lexicography (http://www.cost.eu/domains_actions/isch/Actions/IS1305) director de proiect: Martin Everaert pentru perioada 2013-2017; conducătorul proiectului pentru România şi membru în Comitetul de Management al proiectului.

 

ianuarie 2003—februarie 2004 am lucrat în cadrul proiectului internaţional SOCRATES: Comenius 1 School Partnership cu titlul Towards a European Portfolio for Environmental Education – TEPEE perioadă în care am elaborat proiectul intitulat GARDEN: Green Areas Rescue Developing Education on Nature desfăşurat în cadrul Şcolii gimnaziale Bârnova

Lista completă cu lucrări poate fi descărcată de aici.
Distincţii

Premiul „Timotei Cipariu” al Academiei Române, pe anul 2008, pentru volumul Dicţionarul limbii române. Serie nouă. Tom IV. Litera L (l-lherzolită), Bucureşti, 16 decembrie 2010.

Diploma  Meritul  Academic  conferită  Colectivului  de  lexicografi  de  la  Institutul  de

Filologie  Română  „A.   Philippide”,  Iaşi  „Pentru  merite  şi   devotament  în  realizarea

Dicţionarului limbii române”, Bucureşti, 21 aprilie 2010.

Diploma de excelenţă în cadrul Salonului de carte tehnico-ştiinţifică, artistică şi literară

„Euroinvent”  (Technical-Stintifical,  Artistic  And  Literary  Book  Salon  “Euroinvent”),

desfăşurat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” în perioada 9-10 mai 2013, pentru lucrarea

Neologismul în lexicografia românească, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”,

355p., ISBN 978-973-703-794-7.