LUCIA GABRIELA MUNTEANU

 
 

Numele: Lucia-Gabriela Munteanu (născută Ionescu).

Traseul formării ştiinţifice  

—1974‑1978: studii superioare de filologie română şi limbi clasice, Facultatea de Filologie, Universitatea "Al. I. Cuza", Iaşi;

—1983‑1990: susţinerea tuturor examenelor impuse de cariera didactică: definitivat, gradul II, gradul I;

—1998: promovarea examenului de admitere la doctorat, în domeniul filologiei româneşti;

—1998‑2000: susţinerea examenelor şi referatelor impuse de calitatea de doctorand;

— septembrie 2000 — martie 2001:concediu de studii în vederea definitivării redactării tezei de doctorat în cadrul Universităţii Friedrich Schiller din Jena, Germania;

—iulie 2001: susţinerea în şedinţă publică, la Universitatea "Al. I. Cuza", Iaşi, a tezei de doctorat Câmpul semantic "drum" în limba română şi promovarea examenului cu notă maximă şi calificativul  magna cum laude.

 

Stagii de formare în ţară:

—iulie 1998, CCD, Iaşi, stagiul "Formarea formatorilor locali", sub egida MEN, Direcţia Formarea Formatorilor şi Personal (28 de ore);

—mai 2001, ISJ Iaşi, Şcoala Normală, Iaşi, stagiul Arion‑Socrates, "Formarea iniţială şi continuă" (40 de ore);

—iunie 2001, ISJ Iaşi, stagiul "Formarea examinatorilor" (8 de ore);

—sept.‑oct. 2001, CCD Iaşi, stagiul de perfecţionare "Abilitare curriculară, didactica disciplinei limba şi literatura română (gimnaziu)" (20 de ore);

—decembrie 2002‑aprilie 2003:programul START de formare a profesorilor mentori, 90 de ore, desfăşurat în  parteneriat cu MEC, Consiliul Britanic, ISJ Iaşi, Univ. "Al. I. Cuza", Iaşi, CCD Iaşi, Fundaţia EuroEd (90 de ore);

—august 2006, ISJ Iaşi, Scoala Normală, Iaşi, stagiul  "Implementarea programei de consiliere şi orientare” – 24 de ore;

—mai-iunie 2008, stagiul "Formator în domeniul educaţiei”, acreditat de Ministerul Educaţiei şi de Ministerul Muncii;

—atestat de formare continuă a personalului didactic pentru programul “Teorie şi practică în mentorat”, seria C, nr. 0015742, eliberat de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, la 1 septembrie, 2009, furnizor—Fundaţia EuroEd, Iaşi, cu un număr de 25 de credite; cursul a fost acreditat de C. N. F. P., prin decizia nr. 13 din 28 02 2008, având durata de 89 de ore, efectuate în perioada ianuarie‑februarie 2009.

 

Stagii de formare şi participări la manifestări ştiinţifice în străinătate:

—29 august‑4 septembrie 1994, participare la al VII‑lea Congres de Studii Sud‑Est Europene, Salonic, Grecia.

—18‑24 septembrie 1995, participare la al XXI‑lea Congres Internaţional de Lingvistică şi Filologie Romanică, Palermo, Italia.

—1997, iulie‑august: audierea unui ciclu de conferinţe pe tema Perspectives de modernisation del l’enseignement a l’époque de la mondialisation, la sediul central al UNESCO, Paris.

—1998, aprilie: audierea ciclului de conferinţe La politique et les langues susţinut de prof. Claude Hagege la College de France, Paris.

— 1999 octombrie ‑ 2000 iulie: cursuri de limba germană la Volkshochschule Jena, Germania.

—2000, aprilie: participare la Colocviul «Eminescu în spaţiul german» organizat la Jena în cadrul Institutului de Romanistică al Universităţii «Friedrich Schiller».

— 2000, 2002‑2008, martie‑aprilie, lector (Dozentin) în cadrul Cursurilor intensive de limba română (Intensivkurse Rumänisch) la Universitatea «Friedrich Schiller» din Jena, Germania.

—    2004, septembrie, participant la Colocviul Internaţional de Lingvistică Funcţională, a XXVIII‑a ediţie, Santiago de Compostella, Spania.

—    2005, septembrie, participant la Colocviul Internaţional de Ştiinţe Onomastice, a XXII‑a ediţie, Pisa, Italia.

—    2007, septembrie, participant la “Le XXV-eme Congres International de Linguistique et de Philologie Romanes”, Innsbruck, Austria.

—    2008, august, participant la “23rd International Congress of Onomastic Sciences”, Toronto, Canada.

—    2010, septembrie, participant la Congresul de Romanistică, Valencia, Spania.

—    Colocviul internaţional aniversar Eugeniu Coşeriu 90 de ani de la naştere. Iaşi – Bălţi, 27 – 29 iulie 2011.

—    Stagiu didactic, mai 2009, Comunicare didactică, strategii moderne şi platforma Moodel, Liceul „Augusto Cabrita“, Bareiro, Portugalia.

—    2013 octombrie, documentare la Biblioteca Naţională a Austriei, Viena.

—    2014, aprilie, documentare la Biblioteca Naţională a Austriei, Viena.

 

Limbi străine cunoscute:

— limba franceză (comunicare orală şi scrisă=gradul 4)

— limba germană (comunicare orală şi scrisă=gradul 2)

— limba latină, graca veche (ca limbi de cultură).

 

Alte abilităţi:

— tehnoredactare PC (Word/Windows).

—    permis de conducere auto, clasa B.

 

Principalele lucrări publicate

 

a) volume

1. Aeterna Latinitas. Mică enciclopedie a gîndirii europene în expresie latină, Polirom, Iaşi, 1997, 450 p. (în colaborare cu Eugen Munteanu; ed. a II‑, Editura Litera Internaţional, 2004).

2. Carmina Burana. Ediţie bilingvă comentată, Editura Polirom, Iaşi, 1998, (în colaborare cu Eugen Munteanu; ed. a II‑a, 2004).

3.Câmpul semantic drum în limba română, Editura Universitas XXI, Iaşi, 2004.

4. Enciclopedia Britanica, Editura Litera, 2009 (coautor al articolelor dedicate personalităţilor culturale româneşti)

5. Anuarul Şcolii Normale “Vasile Lupu”din Iaşi, 1855‑2005, 150 de ani de istorie, Editura Pim, Iaşi, 2005 (coeditor)

6. Anuarul Şcolii Normale “Vasile Lupu”din Iaşi, 1855‑2010, 155 de ani de învăţământ pedagogic, Editura Sapientia, Iaşi, 2010 (coeditor)

7. Concursul Anton Velini ‑ Vreau să fiu şi eu normalist! Probe de evaluare pentru admiterea în clasa a V‑a, Editura Tehnopress, Iaşi, 2012 (coautor).

8. Biblia 1688, Pars XXII, Josephus Ad Machaaeos, în seria Monumenta linguae Dacoromanorum, Editura Universităţii “Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2013 (coautor).

9. Biblia 1688, Pars X2, Iob, în seria Monumenta linguae Dacoromanorum, Editura Universităţii “Alexandru Ioan. Cuza”, Iaşi, 2013 (coautor).

b) editor

Gh. Ivănescu, Problemele capitale ale vechii române literare. Ediţia a II‑a, revizuită, indici şi bibliografie de Eugen Munteanu şi Lucia‑Gabriela Munteanu, cu o postfaţă de Eugen Munteanu, Editura Universităţii «Alexandru Ioan Cuza», Iaşi, 2012, 440 p., ISBN: 978-973-703-770-1.

c) studii publicate(selectiv)

1. Funcţii ale neologismului în povestea populară orală comntemporană, în “Buletinul Societăţii studenţilor folclorişti din România”, Bucureşti, 1977, p. 71‑80.

2. Tipologii ale personajului literar, în “Collegium. Buletin de informare a Societăţii de Ştiinţe Filologice”, Iaşi, 1986, p. 12‑17.

3. Consideraţii asupra receptării textului poetic în ciclurile primar, gimnazial şi liceal, în “Tribuna şcolii”, mai, 1988, p. 4.

4. Hermeneutica textului poetic eminescian în liceu, în “Univers didactic”, Iaşi, nr. 4/1996, p. 43‑46.

5. Simboluri iniţiatice în nuvela Ghicitor în pietre de Mircea Eliade, în revista “Normaliştii”, Iaşi, nr. 2/1996, p. 14‑19.

6. Conţinuturi şi obiective în noua programă de limba şi literatura română, în “Tribuna şcolii”, iunie, 1996, p. 4.

7. Câmpul semantic «drum» în limba latină, în “Analele ştiinţifice ale Universităţii «Alexandru Ioan Cuza» secţiunea III e., lingvistică, tom XLVI‑XLVII (2000/ 2001), («Omagiu profesorului Al.Andriescu»), p. 103‑115.

8. Câmpul semantic «drum» în limba română. Privire diacronică, în “Balkan Archiv”, nr 6 (2001), Jena, 2002, p. 24‑62.

9. Semantismul lexicului desemnând căile de comunicaţie în limba română, în “Analele Universităţii «Al.I.Cuza» din Iaşi”, seria III e., lingvistică, tom XL‑L (2003/ 2004), («Omagiu D. Irimia»), p. 312‑361.

10. Despre didactica personajului în vol. Lucrările simpozionul internaţional „Provocări ale educaţiei la începutul secolului al XXI‑lea“, Ediţia a II‑a, Iaşi, Şcoala Normală, dec., 2010, Editura Sapientia, Iaşi, 2011.

11. Un eveniment –Biblia Vulgata, Blaj 1760‑1761, în vol. Filologie şi bibliologie. Omagiu profesorului Vasile Ţâra, Timişoara, 2011.

12. Funcţii textuale ale lexemelor din  câmpul lexical‑semantic „verba dicendi“  în Biblia lui Aron, Blaj, 1761. Privire în contextul transferului traductologic, cu aplicaţii din teoria coseriană, în vol.  Biblicum Jassyense. Roumanian Journal for Biblical Philology and Hermeneutics, Editura Universităţii  «Alexandru Ioan Cuza» Iaşi, 2012.

13. „Determinarea”, element al tehnicii generale a vorbirii, în concepţia lui Eugeniu Coşeriu. Aplicaţii asupra discursului politic, în vol. Anuarul de lingvistică şi istorie literară, Institutul de Filologie Română „A. Philippide", Academia Română, Filiala Iaşi, 2012.

14. Teoria lingvistică a lui Eugeniu Coşeriu privită în contextul didactic al cultivării limbii române în învăţământul preuniversitar (coautor), în Lucrările Simpozionului Internaţional Perspective teoretice şi praxiologice ale procesului educaţional centrat pe formarea de competenţe,- ediţia a III-a - Iaşi, 16-17 iunie 2012, Editura Sapientia, Iaşi, 2013.

15. Recenzie: Carte românească de învăţătură. Duminicile preste an şi la praznice împărăteşti şi la svenţi mari. Cu dzisa şi toată cheltuiala lui Vasilie, Voievodul şi Domnul Ţării Moldovei, din multe scripturi tălmăcită din limba slavonească pre limba românească de Varlaam, Mitropolitul de Ţara Moldovei. Se tipăreşte cu Binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. II. Textul. Ediţie îngrijită şi glosar: Stela Toma. Prefaţă şi studiu: Dan Zamfirescu. Editura Roza Vânturilor, Bucureşti, 2011, în “Philologica Yassyensia”, Anul IX, nr. 1 (17), 2013.

16. Recenzie: Ioana Costa, Papirus, pergament, hârtie. Începuturile cărţii,  Editura Humanitas, Bucureşti,  2011, în “Philologica Yassyensia”, Anul IX, nr. 1 (17), 2013.

17. Compendio de la tradición bíblica rumana con ejemplos del Libro de Ruth, (coautor) în volumul Biblias Hispánicas, Nr. 2 (2013), Instituto Origenes del Español, La Rioja.https://www.cilengua.es/sites/cilengua.es/files/page/docs/biblias_hispanicas_2.pdf

18. Complementul direct şi indirect în limba română veche. Cu exemplificări din Manuscrisul 45 (versiunea “Nicolae Milescu revizuită”a Vechiului Testament) în “Analele ştiinţifice ale Universităţii «Alexandru Ioan Cuza» din Iaşi”, secţiunea III e., lingvistică, tomul LX/2014,  p. 217‑229.

19. Despre o tipologie a enunţurilor în funcţie de scopul comunicării. Cu exemplificări din versiunea „Nicolae Milescu” a Vechiului Testament (Ms. 45) în vol. Limba română. Diacronie şi sincronie în studiul limbii române. Gramatică. Fonetică şi fonologie. Istoria limbii române, filologie, I, Actele celeui de al 13‑lea Colocviu internaţional al departamentului de lingvistică (Bucureşti, 13‑14 decembrie 2013), Editori: Rodica Zafiu, Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae, Editura Universităţii din Bucureşti , 2014, p. 273‑279.

20. Aspecte ale construcţiei discursului biblic în prima traducere integrală a Vechiului Testament în limba română. Exemplificări din Manuscrisul 45 (versiunea „Nicolae Spătarul Milescu”) în Thede Kahl, Johannes Kramer, Elton Prifti (Hg.) 2015: Romanica et Balcanica. Wolfgang Dahmen zum 65. Geburtstag. Jenaer Beiträge zur Romanistik Band 7, 74,90 €, 798 Seiten, München: AVM editions. ISBN: 978-3-95477-036-.

 

d) comunicări ştiinţifice (selectiv)

1. Optimizarea studiului gramaticii în ciclul gimnazial, prezentată în cadrul manifestării “Zilele şcolii ieşene”, Iaşi, iunie, 1986.

2. Receptarea textului liric în învăţămîntul preşcolar şi primar, prezentată în cadrul manifestării “Zilele şcolii ieşene”, Iaşi, iunie, 1988.

3. Cîmpul semantic — o categorie semasiologică, prezentată în cadrul manifestării “Zilele Şcolii Vasiliene”, Iaşi, decembrie, 1990.

4. Valori semantico‑metaforice ale ‘genezei’ în poemele Scrisoarea I şi Luceafărul de M. Eminescu, prezentată în cadrul manifestării “Zilele Şcolii Vasiliene”, Iaşi, decembrie, 1991.

5. Tipologia personajului în Cronică de familie de Petre Dumitriu, prezentată în cadrul manifestării “Zilele Şcolii Vasiliene”, Iaşi, decembrie, 1992.

6. Motivul arborelui cosmic în poezia lui Nichifor Crainic, prezentată în cadrul manifestării “Zilele Şcolii Vasiliene”, Iaşi, decembrie, 1993.

7. Modelarea iconică în predarea/ învăţarea textului literar, prezentată în cadrul manifestării “Zilele Şcolii Vasiliene”, Iaşi, decembrie, 1994.

8. George Bacovia — anarhia stihiilor, prezentată în cadrul manifestării “Zilele Şcolii Vasiliene”, Iaşi, decembrie, 1995.

9. Teme şi motive poetice în Carmina Burana, prezentată în cadrul manifestării “Zilele Şcolii Vasiliene”, Iaşi, decembrie, 1996.

10. Semn şi semnificaţie în poemul Odă în metru antic, prezentată în cadrul manifestării “Zilele Şcolii Vasiliene”, Iaşi, decembrie, 1997.

11. Semnificaţia poetică a terminologiei matematice în poezia lui Ion Barbu, prezentată în cadrul manifestării “Zilele Şcolii Vasiliene”, Iaşi, decembrie, 1998.

12. Semnul narativ în romanul românesc modern, prezentată în cadrul sesiunii de comunicări ştiinţifice “Zilele şcolii ieşene”, Iaşi, Liceul “Negruzzi”, 25 mai 2001.

13. Etape ale învăţământului în limba naţională în România, comunicare prezentată la ediţia a V‑a cursurilor intensive de limba română (Intensivkurse Rumänisch), Jena, 21 martie 2004.

14. Valoarea formativă a modelului comunicativ în didacica limbii şi literaturii române în ciclul primar, comunicare la Simpozionul regional de didactica limbii române, 22‑23 ianuarie, 2005, Şcoala Normală “Vasile Lupu”, Iaşi.

15. „Determinarea”, element al tehnicii generale a vorbirii, în concepţia lui Eugeniu Coşeriu. Aplicaţii asupra discursului politic, comunicare la Colocviul internaţional aniversar Eugeniu Coşeriu 90 de ani de la naştere. Iaşi – Bălţi, 27 – 29 iulie 2011

16. Despre didactica personajului, comunicare la Simpozionul internaţional „Provocări ale educaţiei la începutul secolului al XXI‑lea“, Ediţia a II‑a, Iaşi, Şcoala Normală, dec., 2010.

17. Funcţii textuale ale lexemelor din  câmpul lexical‑semantic „verba dicendi“  în Biblia lui Aron, Blaj, 1761. Privire în contextul transferului traductologic, cu aplicaţii din teoria coseriană, comunicare la Simpozionul naţional „Explorări în tradiţia biblică românească şi europeană“, 4‑5 noiembrie 2011, Iaşi.

18. Teoria lingvistică a lui Eugeniu Coşeriu privită în contextul didactic al cultivării limbii române în învăţământul preuniversitar, susţinută în cadrul Simpozionul Internaţional „Perspective teoretice şi praxiologice ale procesului educaţional centrat pe formarea de competenţe“,- ediţia a III-a - Iaşi, 16-17 iunie 2012, organizat de Şcoala Normală, în colaborare cu alte instituţii pedagogice.

19. Concepţia despre limbajul poetic la G. Ivănescu şi Eugeniu Coşeriu, susţinută în cadrul Colocviului internaţional „G. Ivănescu, 100 de ani de la naştere“, 1-2 noiembrie, 2012, Iaşi, organizat de Filiala Academiei Române din Iaşi.

20. Leuven, Belgia, 29-30 November and 1 December 2012-International Colloquium “Vernacular Bible and Religious Reform”, prezentarea comunicării La Septante traduite en roumain par Nicolae Milescu pendant la première moitié du XVII‑e siècle. Contexte historique, significations culturelles et confessionnelles.

21. Despre o tipologie a enunţurilor în funcţie de scopul comunicării. Cu exemplificări din versiunea „Nicolae Milescu” a Vechiului Testament (Ms. 45) susţinută în cadrul Colocviului internaţional de Lingvistică. Diacronie şi sincronie în studiul limbii române, 13-14 decembrie, 2013 (Ediţia a XIII‑a), Bucureşti, organizat de Facultatea de Litere, Universitatea din Bucureşti, Centrul de Lingvistică Teoretică şi Aplicată.

 

 

Participantă în echipe de cercetare ştiinţifică

Fac parte, din anul 2008, din colectivul unui foarte important proiect naţional de de cercetare Dicţionarul tezaur al limbii române în format electronic, eDTLR (sub patronajul MEC, proiect coordonat de Facultatea de Litere şi Facultatea de Informatică, din Universitatea “Al. I. Cuza”, Iaşi).

‑ Fac parte, din anul 2009 din colectivul Monumenta linguae Daco‑Romanorum (sub patronajul departamentului de cercetare al Universităţii “Al. I. Cuza”, Iaşi).

‑ Fac parte, în intervalul 2011‑2015 din colectivul grantului CNCSIS Editarea Bibliei lui Nicolae Milescu Spătaru (mss. 45).

(v. https://consilr.info.uaic.ro/~mld/monumenta/lucia_munteanu.html)