ANA BOBU

 

Informaţii personale

Nume / Prenume - Bobu Ana, născută Văipan

E-mail(uri) - ana2143@yahoo.com

Naţionalitate(-tăţi) - română

Data naşterii - 21. 09.1959

Sex - femeiesc

Locul de muncă vizat / Domeniul ocupaţional

Scoala ”Alexandru Ioan Cuza” Roman, Asociația ISOCRATES

Profesor- titular, doctor în filologie

Experienţa profesională

Perioada

8. decembrie 2013

7. noiembrie 2013

6. 2013

5. 2007-2013

4. 2007

3. 2003-2007

2. 1992-2003

1. 1978-1991

Funcţia sau postul ocupat

9. Director, Centrul de cercetare ”ROMAN MUȘAT”

8. expert accesare fonduri UE

7. evaluator proiete culturale și europene

6. presedinte Asociatia ISOCRATES

5. profesor doctor

4. profesor - director

3. profesor, consilier cultural-educativ

2. profesor

1. controlor de calitate

Activităţi şi responsabilităţi principale

10. management instituțional, cercetare

9. Presedinte Asociația ISOCRATES

8. Expert accesare proiecte UE

7. Evaluator proiecte

6. Presedinte asociatie si manager de proiecte

5. Coordonarea activităţii didactice, diriginte, sef de catedra

4. Coordonarea activităţii didactice, ordonator tertiar de credite, preşedintele Consiliului

Profesoral, al Consiliului de Administraţie, presedinte Centru de testare natională,

profesor evaluator examene titularizare

3. Planificarea, coordonarea si monitorizarea activitătii de consiliere culturală și

educatională, activitate didactică de predare, învătare, evaluare, sef cerc pedagogic

2. Activitate didactică de predare – învăţare – evaluare, diriginte

1. Activitate de certificare și întocmire a documentației tehnice de calitate a produselor

Numele şi adresa angajatorului

6. Centrul de cercetare ”ROMAN MUȘAT”

5 .Asociația ISOCRATES

4. Școala ”Alexandru Ioan Cuza” Roman

3. Liceul teoretic „Roman - Vodă” Roman

2. Școala generala Protopopesti, com. Tacuta - Vaslui

1. Uzina de țevi – Roman

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

9. Centrul de cercetare ”ROMAN MUȘAT”

8. expert accesare fonduri structurale și de coeziune UE

7. evaluare proiecte 

6. activitati specifice ONG

5. învătământ primar și gimnazial

4. învătamânt primar si gimnazial

3. învătământ liceal

2. învătământ primar si gimnazial

1. controlor tehnic de calitate

Educaţie şi formare

Calificarea / diploma obţinută

16. cercetător

15. expert accesare fonduri UE

14. evaluator proiecte culturale și europene

13. presedinte Asociatie ISOCRATES

12. Doctor - Filologie

11. Excelența UE în educație

10. master în Educatia Adultilor

9. manager de proiect

8. formator de formatori

7. gradul didactic I

6. gradul didactic II

5. definitivat în învătământ

4. leadership în educație

3. licențiat in Teologie- Litere

2. controlor tehnic de calitate

1. bacalaureat

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

11. cercetător științe umaniste

10. Expert accesare fonduri UE

9. Evaluator proiecte

8. Titlul tezei de doctorat: RECEPTAREA SCRIERILOR SFÂNTULUI IOAN GURĂ DE AUR ÎN CULTURA ROMÂNEASCĂ. STUDIU FILOLOGIC, coordonator: Prof. Univ. Dr. Eugen Munteanu

7. Aplicarea Modelului de Excelență al UE în educație pentru asigurarea calității

învățământului și a performanțelor manageriale

6. Titlul lucrării pentru gradul didactic I în învățământ: Iisus Hristos Domn și Învățător. Studiu

teologic ți metodologic

5. Titlul lucrării de disertație: Educația pentru viața de familie - proiect

4. Educatia permanentă si educatia adultilor, Hermeneutica faptului cultural, Metodologia

cercetării stiințifice, Metodologia cercetării sociologice, Formal, nonformal, informal în educatia adultilor, Antropologie educatională, Didactica mass-media, Dezvoltarea personalului si marketing, Formarea formatorilor de educatia adultilor, Managementul institutiilor de formare permanentă - master

3. Titlul tezei de licență: Chipul Mântuitorului Iisus Hristos în Vechiul Testament. Studiu

dogmatic și patristic.

2. Limba si literatura română, Lingvistică generală, Folclor,Lexicologie, Limba latină, Literatură comparată, Psihologie si pedagogie scolară, Estetică, , Istoria Bisericii Române si a Bisericii Universale, Istoria religiilor, Teologie fundamentală si dogmatica, Morala crestina, Studiul Noului si Vechiului Testament

1. Profesor, manager, formator de formatori, leadership în educație, cercetător, evaluator, expert

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

34. 2013- Curs Expert accesare fonduri UE – Corpul Experților în accesarea fondurilor

structurale și de coeziune europene - București

33. 2013- Curs Evaluator proiecte- Centrul de Pregătire Profesională în Cultură- Ministerul Culturii - București

32. 2013 - presedinte Asociatia ISOCRATES

31. 2012 - Sustinerea si confirmarea tezei de doctorat

30. 1992 – 2015 - sef catedra Religie

29. 2008 – 2012 - Studii doctorale –Facultatea de Litere, Modulul Lingvistic - Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza”- Iași

28. 2008 - Aplicarea Modelului de Excelență al UE în învătământul preuniversitar ți

cresterea performanței manageriale- Intitutul Roman pentru Educație și Calitate

Europeană

27. 2007- Director prin decizia nr. 84/09.01.2007.

26. 2007- Managemenet strategic –Academia Britanica de Afaceri și Comunicare

25. 2007- Leardership în școli-rolul liderilor în Planul de Dezvoltare al școlii - ARACIP-FiaTEST

24. 2007 - Manager proiect – Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, Ministerul Educației

23. 2006 - 2007- sef cerc pedagogic – ISJ Neamt

22. 2006 - Consiliere si orientare- Casa Corpului Didactic- Neamt

21. 2006 - Gradul didactic I (media 10) Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza”-Iasi

20. 2005 - Cursuri de utilizare IT si AeL- SIVECO-Romania

19. 2003 - Curs instruire proiecte europene- Inspectoratul Scolar Judetean Neamt

18. 2003 - 2007-Consilier cultural – educativ

17. 2004 - Disertatie master (media 9,58)- Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza.-Iasi

16. 2003 - Curs de metodist –Inspectoratul Școlar Neamt

15. 2001 - 2015- sef catedra

14. 2001 - 2003- Master în Educatia Adultilor- Facultate de Psihologie si Stiintele Educatiei

Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza”-Iasi

13. 2002 - Gradul didactic II (media 9,76)- Facultatea de Teologie- Bucuresti

12. 2001- Curs de învatarere activa si gândire creativa- Inspectoratul Școlar Neamț

11. 1998 - 2003 – sef cerc pedagogic

10. 1997 - Definitivat în învatamânt (media 9,37)- Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza”-Iasi

9. 1996 - Titulatizarea în învatamânt (media 8, 42)- Inspectoratul Scolar Judetean Neamt

8. 1995 - Licentiata în Teologie-Litere ( media 8,20) Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza”-Iasi

7. 1991 - 1995- Facultatea de Teologie-Litere, Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza”-Iasi

6. 1987 - Curs de coafor- Casa de Cultura a Sindicatelor –Roman

5. 1984 - Casatoria civila si religioasa

4. 1979 - Certificat de calificare- Ministerul Industriei Metalurgice

3. 1978 -1991- Uzina de Tevi - Roma, categoria IV de calificare tehnica

2. 1974 -1978- Liceul nr. 2 Roman

1. 1966 - 1974- Școala Generala Protopopești, com. Tacuta, jud. Vaslui

Aptitudini si competente personale

Capacitate de analiza, selectie si sinteza, abilitate de mediator, putere de munca foarte buna, calmitate, perseverenta in dezvoltare personala continuu progresiva

Limba(i) materna(e)

Limba româna

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

Limba franceză, Limba engleză

Competenţe şi abilităţi sociale

Familistă convinsă, fermitate, spirit critic, calmitate, optimism, empatie, asertivitate, devotament, etică si deontologie profesională

Competenţe şi aptitudini organizatorice

Organizare strategică, management instituțional, initiator si coordonator de proiecte și foarte multe activitati culturale si educative

Competenţe şi aptitudini tehnice

Utilizare PC, masina de scris, xerox, fax, imprimata

Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului

Utilizare Word, Excel, Internet

Permis(e) de conducere

Categoria B

Informaţii suplimentare

Studii si articole:

16. Conceptul biblic de lumină și hermeneutica Sfântului Ioan Gură de Aur în cadrul

Simpozionului Internațional Explorări în tradiția românească și europeană, ediția 2014

15. Delimitări etimologice ale cuvântului „cruce” în tradiția poporului român- în cadrul

Simpozionului Național Crucea în inimaginația copiilor- aprilie 2014, ISSN,

14. La mulți ani, România- exemple de bune practici – martie, 2014, în cadrul Simpozionului național NONFORMALII, Râmnicu-Vâlcea, ISSN 2283-8016, ISSN-L2248 - 8016

13. Genealogia omiliei la Paști a Sfântului Ioan Gură de Aur în literatura român veche. Istorie, paternitatre, autenticitate – în curs de publicare la Academia Română- 2013-2014

12. Scolile catehetice de Alexandria si Antiohia, Info-zone5, 2012, ISSN-L 2067-5097 ISSN 2069-7287, p. 718- 721

11. Pentru o școală a vieții, în Centenarul Scolii Protopopesti, Editura Altfel, 2011, ISBN-978- 973-87474- 8-7, p. 31-36

10. Rolul scrierilor Sfântului Ioan Gură de Aur în cultura și spiritualitatea românească, în ”Text și discurs religios”, Editura Universității ”Alexandru Ioan Cuza” Iași, 2009, p. 247-254

9.Traducerea- un fapt de interculturalitate, în studiul ”Româna ca limbă străină-între metodă

și impact cultural”, Casa Editorială Demiurg, Iași, 2008, p. 718-721

8. Iisus Hristos, modelul smerenieie creștine, Cronica Romanului, nr. 7, 8 și 9 / 2006

7. Biserica Sfântul Dimitrie-Cotu-Vames, oct. 2006/, Vestitorul

6. Scoala de acasă, Vestitorul, oct. 2006

5. Jertfa Domnului Iisus Hristos-rolul ei mântuitor si educativ, Teologos, nr. 1-6/2006, ISSN 1842-1563, Cronica Romanului, p. 188-202

4. Contra zodiacului, Cronica Romanului, ian./2006

3. Iisus Hristos intrupat-revelator al Sfintei Treimi, Cronica Romanului, nr.8/2005

2. Personalitatea părintelui profersor Dumitru Stăniloae, Cronica Romanului, nov.,/2005

1. Predica de pe munte - Cronica Romanului, nr.4/2004

Comunicări stiintifice:

a. Primăvara în imaginația copiilor – proiect cultural-educativ-initiator, coordonator si finantator= 321,81 RON

b. Melchisedec Stefănescu, personalitate emblematică a culturii si spiritualitătii românesti, a XIII-a editie, -, initiator, coordonator si partial finantator = 926,43 RON

c. Colocviul National Literatura română veche. Priorităti ale cercetării actuale- editia I, Institutul de Istorie si Critică Literară ”G: Călinescu” al Academie Române, Bucuresti cu studiul stiintific Genealogia Omiliei la Paști a Sfântului Ioan Gură de Aur în literatura română veche. Istorie, paternitate, autenticitate, în curs de editare = 745,16 RON

d. Liturghuierul lui Antim Ivireanul. Studiu introductiv și note

2014 - La mulți ani, România –proiect de bune practici educaționale - diplomă de merit

2014 – Simpozion național ”Crucea în imaginația copiilor”, ediția 2014, cu tema Delimitări etimologice ale cuvântului cruce în tradiția poporului român.

2014 – Conceptul biblic de lumină în hermeneutica Sfântului Ioan Gură de Aur în cadrul Simpozionului internațional ”Explorări în traditia biblică

românească si europeană”, Iași, 8-10 mai 2014

2013 - Editarea și lansarea Liturghierului Târgovi.te- 1713 – studiu, note și facsimile

2012 - Colaborator la proiectul de cercectare Etno-horonimie românească. Ditctionarul istoric al numelor de tări si de popoare, desfăsurat în cadrul Institutului ” Al. Philippide” al Academiei Romane, Filiala Iasi, cu 1008 fise de cercetare

2012 - Simpozion judetean Melchisedec Stefănescu, editia a XIII-a, organizator de concurs national, finantator partial

2011 - Simpozionul national ”Explorări în traditia biblică românească si europeană”, cu studiul Traditia patristică - reper si interpretare a textelor sacre în opera Sfântului Ioan Gură de Aur

2011 – Iisus Hristor, Domn și Învățător - cercetare metodologică- Concurs national de cercetări pedagogice, sectiunea Cercetări metodologice experimentale- Universitatea ”1 Decembrie 1918” Alba Iulia

2009 - colaborator la proiectul de cercetare eDTLR-Dictionarul Tezaur al limbii române în format electronic, cu 1200 unităti-standard, coordonat de Academia Română și Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” Iași

2009 - Pentru o școală a vieții, Simpozion județean închinat Centenarului Școlii din Protopopești - Vaslui

2008 - Conferintă natională Text si discurs religios, editia I, cu articolul Rolul scrierilor Sfântului Ioan Gură de Aur în cultura românească, (ISSN 2066-4818), p. 247-254

2008 - Simpozion internațional Română ca limbă străină- între metodă si impact cultural expozitie numismatică si articol de specialitate: Traducerea- un fapt de interculturalitate, ISBN 978-973-152-095-7), p. 718-721

2002 – Conferință internațională Instituții de Educație a Adulților: Atribuții și Competențe, Iași, 26-28 Aprilie, 2002, cu prelegerea Națiune și familie, secțiunea Educație permanentă prin educația confesionlă

Participare la proiecte cu finantare internatională:

2006 - WARER FOR LIFE 2005-2015, cu proiectul ”APĂ PENTRU VIATĂ”

2005 – 2007 - Prevenirea si combatera violentei in familie si a sindromului Hiv-Sida-voluntar si formator

Participare la proiecte cu finantare europeană :

2005 -Traficul de fiinte umane- parteneri la Asociatia Femina 2000, Roman

2003 si 2006 - Spring Day

Participare la proiecte cu finantare europeana (Comenius):

2006 - 2007 - Sarea, o marfă a secolelor trecute, îsi croieste drum în Europa

2006 - 2007 - SALT- AN IMPORTANT OF THE PAST CENTURIES - OPENS ROUTES THROUGHOUT EUROPE

Participarea la proiecte educationale:

2008 - Junior Achievement, cu programul ”Orientare profesională”

2006-2007 - Euro-Junior- coordonaor la nivel de scoala

Proiecte cu finantare locală:

2004 - Anul cultural Stefan cel Mare si Sfant, finantat de Episcopia Romanului

2004 - 2006 - Dragobete - sărbătoarea dragostei la români - finantat de Primăria

Municipiului Roman

2000-2014 – coordonator al proiectului cultural Episcopul Academician Melchisedec Stefănescu – personalitate culturală si eclesiastică a culturii românesti, la nivel local, regional si acum national, in parteneriat permanent cu Episcopia Ronmanului si Fundatia Melchisedec Stefanescu - Roman

Proiecte cu autofinantare:

2013 - Primăvara în imaginația copiilor – 312,81 RON- proiect cultural

- Melchisedec Ștefănescu- concurs interjudețean – 926, 43 RON

- Tradiția scrisă a Omiliei la Paști a Sfântului Ioan Gură de Aur în literatura română veche - proiect cercetare – 745, 16

- Liturghierul lui Antim Ivireanul, studiu si editate- proiect de cercetare - 941, 64 RON

- Să fim mai buni, să fim competitivi - proiect de dezvoltare organizațională –

8093, 92 RON

- Dezvoltarea conceptului de ” lumina” în tradi.ia biblică românească- interpretări hermeneutice- proiect de cercetare– 533, 12 RON

2004 - 2014 Fondator și coordonator al Clubului ”Cultul Eroilor” la nivel de școală și membru

în Asociația Națională CULTUL EROILOR din cadrul Ministerului Apărării Naționale

din România

2015 – Anul Internațional al luminii și Anul Comemorativ Sfântul Ioan Gură de Aur și al personalităților din eparhii- coordonator la concurs național și simpozion interjudețean

2014 – Anul cultural Sfinții Martiri Brâncoveni- epoziție comemorativă de carte veche și de icoane realizate de elevi, editate în album pe suport clasic si pe CD

2007 - Anul Cultural Internaţional Mircea Eliade si Sibiu – capitală culturală europeană

2007 - Anul Internaţional Sf. Ioan Gură de Aur, expozitii de carte, expozitii numismatice

2006 - Anul Cultural international Mircea Eliade şi W.A. Mozart

2005 - Anul Cultural George Enescu, -auditii muzicale

2004 - Anul cultural Stefan cel Mare si Sfânt

2004 - 2014 - Clubul ”Cultul eroilor”, afiliat la Asociatia Nationala ”Cultul eroilor”, în calitate

de intemeietor, organizator la nivel de scoala

2003 - 2006 - concursul „Sf. Ap. Andrei –Apostolul României”

2003 - Consiliera părintilor elevilor cu deficit de comportament

2003 - 2014 – Zilele Sfantul Ioan Gură de Aur, patronul scolii ”Al.I.Cuza”- Roman

2001 - 2006 – Concurs local- Sfântul Apostol Andrei, ocrotitorul României

1998 – 2013 - Traditii la Nasterea Domnului, Traditii pascale

1998 - 2009 - Zilele Eminescu, Ziua Natională a României, Ziua Educatorului, serbări si multe alte activită.i cultural - educative.

1998 - Anul Cultural Eminescu

DISTINCȚII și PREMII

2008 –2012- doctorandă admisă cu mdia 9,38 la cursul fara - fracventa; am obtinut aprobarea Senatului pentru trecerea la cursul de zi datorită multiplelor activtati complementare efectuate in calitate de doctorand. Doctoratul a fost efectuat în regim de taxă, fără nici un tip de bursă.

2012 - 2016 – Gradație de merit

2011 – Premiul al –III-lea-Concurs național de cercetări pedagogice ”Pentru școala de

mâine”-Universitatea ”1 Decembrie 1918” Alba Iulia

2009 – Cetățean de Onoare al satului natal Protopopești, comuna Tăcuta, Vaslui

2004 - 2008 – Gradație de merit

2001- 2003 – Bursă de merit- Master-”Educația Adulților in context european”

2004-2015 – obținerea a peste două sute de premii prin coordonarea elevilor în competiții la nivel local, interjudețean, național și internațional

Referințe

1. P. Ioachim Băcăuanul, arhiepiscopul Romanului si Bacăului

2. Prof. univ. Dr. Eugen Muntenu - coordonator doctorat UAIC-Iași

3. Prof. Univ. Dr. Laurențiu Șoitu, UAIC – Iași

4. Ellinore Haase- coordonator master, președinte Asociația Europeană a Educației Adulților- Bruxelles