IULIA BUCĂTARU

 
 

Informaţii personale

Nume: Iulia Mazilu (căs. Bucataru)

Email: mzliulia@yahoo.com

Naţionalitate: română

Cetăţenie: română

Data naşterii: 03. 07. 1978

Locul naşterii: Prăjeni, jud. Botoşani

Starea civilă: căsătorită

 

Educaţie şi formare

decembrie 2009 – obţinerea titlului ştiinţific de doctor în filologie cu calificativul foarte bine şi distincţia cum laude;

2006‑2009 – stagiul doctoral în cadrul Şcolii Doctorale de Studii Filologie a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, cu lucrarea Şeapte taine a besearecii (Iaşi, 1644). Ediţie critică şi studiu filologico‑lingvistic sub conducerea ştiinţifică a domnului prof. univ. dr. Eugen Munteanu;

2004‑2006 – cursuri de masterat la Facultatea de Litere din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, specializarea Lingvistică românească şi generală; susţinerea lucrării de dizertaţie cu titlul Evoluţia terminologiei în gramatici din secolul al XIX‑lea sub conducerea ştiinţifică a domnului prof. univ. dr. Mircea Ciubotaru, în iunie 2006;

2000‑2004 – Facultatea de Litere din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, specializarea Limba şi literatura română – Limba şi literatura engleză; susţinerea lucrării de licenţă cu titlul Începuturile terminologiei gramaticale româneşti, sub conducerea ştiinţifică a domnului prof. univ. dr. Eugen Munteanu, în iunie 2004;

1997 – absolventă a Şcolii Normale „Vasile Lupu” din Iaşi, cu diplomă de bacalaureat;

1992 – absolventă a Şcolii Gimnaziale nr. 16 din Botoşani.

 

Experienţă profesională şi locuri de muncă

iunie 2010 – echivalarea gradului didactic I pe baza titlului ştiinţific de doctor în urma unei inspecţii speciale;

decembrie 2009 – susţinerea publică a tezei de doctorat Şeapte taine a Besearecii (Iaşi, 1644). Ediţie critică şi studiu filologico-lingvistic în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în filologie;

2004‑prezent – profesor de liceu de Limba şi literatura română la Colegiul Tehnic de Căi Ferate „Unirea” Paşcani;

1997‑2000 – învăţătoare la Şcoala cu clasele I – VIII Miletin, com. Prăjeni, jud. Botoşani;

1999 – promovarea examenului pentru obţinerea gradului didactic „definitiv” în învăţământ.

 

Activitate managerială

2012-2014 – şef de catedră al Catedrei de Limba şi Literatura Română de la Colegiul Tehnic de Căi Ferate „Unirea” Paşcani

 

Apartenenţa la organizaţii profesionale

2010 – membru fondator al Asociaţie de Filologie şi Hermeneutică Biblică din România;

 

Activitatea ştiinţifică şi de cercetare

2013 - Simpozionul Naţional Creativitate în educaţie şi formare profesională, ediţia 2013, cu lucrarea Literaţia – o problemă actuală.

2012 – Simpozionul Naţional Creativitate în educaţie şi formare profesională, 5 aprilie 2012, cu lucrarea Primele gramatici româneşti. Terminologia în sfera ortografiei;

2010 – Sesiunea de comunicări organizată cu prilejul „Zilelor Sadoveanu”, Paşcani, 5‑7 noiembrie 2010 cu comunicarea ştiinţifică Mihail Sadoveanu – identitate prin limbaj;

2010 – Simpozionul naţional Explorări în tradiţia biblică românească şi europeană, Iaşi, 28‑29 octombrie 2010, cu lucrarea Aspecte lexicale în Biblia de la Bucureşti (1688) şi Şapte taine a Besearecii (1644). Studiu comparativ;

2009‑2010 – activitate de cercetare în cadrul Centrului de Studii Biblico‑Filologice „Monumenta Linguae Dacoromanorum” al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

 

Lucrări elaborate:

1. Începuturile terminologiei gramaticale româneşti, lucrare de licenţă.

2. Evoluţia terminologiei în gramatici din secolul al XIX‑lea, lucrarea de dizertaţie.

3. Şeapte taine a besearecii (Iaşi, 1644). Ediţie critică şi studiu filologico‑lingvistic, teză de doctorat.

 

Lucrări publicate

1.     Iulia Mazilu, Şeapte taine a besearecii (Iaşi, 1644). Ediţie critică, notă asupra ediţiei şi studiu filologico-lingvistic, Editura Universitaţii Alexandru Ioan Cuza, Iaşi, 2012.

 

Articole şi studii de specialitate publicate

1. Primele gramatici româneşti. Terminologia gramaticală în sfera sintaxei în volumul Al. Andriescu – 88, volum îngrijit de Gabriela Haja, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2014, ISBN 978-606-714-035-4.

2. Modalităţi de exprimare a negaţiei în Şeapte taine a besearecii, Iaşi, 1644 în Flores Philologiae. Omagiu profesorului Eugen Munteanu, la împlinirea vârstei de 60 de ani, editori Ana Catană-Spenchiu şi Ioana Repciuc, Editura Universităţii “Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2013, ISBN 978-973-703-926-2.

3. Aspecte lexicale în Biblia de la Bucureşti (1688) şi Şapte taine a Besearecii (1644). Studiu comparativ, în Receptarea Sfintei Scripturi între filologie, hermeneutică şi traductologie, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2011, ISBN 978‑973‑640‑659‑1, p. 295‑309.

4. Mihail Sadoveanu – identitate prin limbaj, în „Ad verbum”, nr. 4, 2010 – 2011, ISSN 2066‑3404, p. 5‑9.

5. Considerente descriptive asupra gramaticii lui Heliade Rădulescu, în „Ad verbum”, nr. 3, 2009 – 2010, ISSN 2066‑3404, p. 5‑9.

6. Prima gramatică a limbii române, în „Ad verbum”, nr. 2, 2008 – 2009, ISSN 2066‑3404, p. 10‑13.

7. Inovaţie în gramatica românească actuală, în „Ad verbum”, nr. 2, 2008 – 2009, ISSN 2066‑3404, p. 14‑18.

8. Abatere sau inovatie?, recenzie a lucrării Valeriei Guţu Romalo, Corectitudine şi greşeală: Limba română de azi, Editura Humanitas, 2002, publicat în Timpul, anul V, nr. 61 (ianuarie, 2004).

9. Sub semnul artei, publicat în Timpul, anul IV, nr. 60 (decembrie 2003).

 

Cursuri de formare

1.     2013 POSDRU/55/1.1/S/25088 – Cadru de referinţă al curriculumului naţional pentru învăţământul preuniversitar: un imperativ al reformei curricular, organizat de Centru Naţional de Evaluare şi Examinare, 8 – 12 aprilie 2013, 65 de ore, 15 credite.

2.     2011, Asigurarea calităţii în educaţie, organizat de Casa Corpului Didactic „Spiru Haret” Iaşi, 25 de credite.

3.     2006 – Implementarea programeiConsiliere şi orientare, curs organizat de Casa Corpului Didactic „Spiru Haret” Iaşi, 24 ore.

 

Alte informaţii

2011-2013 – membru în echipa de proiect Comenius – Théâtre et drama: vecteurs d’un apprentissage culturel, linguistique et dynamique – parteneriat Franţa, Turcia, Portugalia, Germania, Italia, România;

2006-prezent – coordonator al revistei Ad verbum, revista Catedrei de Limba şi Literatura română a Colegiului Tehnic de Căi Ferate „Unirea” Paşcani;

ianuarie – iunie 2004: redactor la revista Timpul;

 

 

Abilităţi şi competenţe personale

Competenţe lingvistice:

Limba maternă: română

Limbi străine: limba engleză – scris, citit, vorbit – foarte bine; limba franceză – scris, citit – satisfăcător;

Aptitudini şi competenţe sociale: abilităţi de comunicare, lucru în echipă, abilităţi de negociere şi stingere a conflictelor, respectarea procedurilor, consiliere elevi şi părinţi, spirit de echipă, perseverenţă în îndeplinirea sarcinilor;

Aptitudini şi competenţe tehnice: utilizarea computerului ( Microsoft Office – Word –foarte bine, Excel – mediu, Power Point – bine, utilizare internet – bine) şi a echipamentelor de birotică (copiator, scanner, imprimantă, cameră foto digitală, cameră video).