ANA GHILAŞ

 
 

Informații personale:

Nume, prenume - GHILAȘ ANA

E-mail - ana_ghilas@yahoo.com

Data naşterii - 25.10.1956

Stare civilă - Căsătorită, 1 copil

 

Experienţa profesională          

2001 – prezent: conferenţiar  la Catedra Literatura  Română şi Teorie Literară, Facultatea de Litere, Universitatea de Stat din Moldova

2000 – 1989: lector superior, conferenţiar la Catedra Literatură Română şi Comparată, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” , Chişinău;

1985 –1982: lector superior la Catedra Limba şi Literatura Română, Universitatea Pedagogică de Stat din Tiraspol;

1982-1979 – cadru didactic asociat la Catedra de Literatură Română,Universitatea de Stat din Moldova           

 

Educaţie şi formare                 

1996 – susţinerea tezei de doctor în filologie Romanul  anilor 60 din Moldova: valori etico-estetice,Academia de Științe a Moldovei, Institutul de Istorie și Teorie Literară       

1989-1984 -  studii doctorale la Universitatea de Stat din Moldova

1979 –1974 – studii la Facultatea de Filologie, USM.

 

Limbi străine cunoscute - Limba rusă, limba franceză

 

Domenii de cercetare                  

Istoria literaturii române din sec. XX: perioada interbelică şi cea postbelică; Teoria literaturii; Literatură şi psihologie; Biblia și literatura

Alte activități  

-  Membru al proiectului de cercetare  „Concepții și metode contemporane de cercetare științifică” din cadrul Institutului de Filologie al Academiei de Științe a Moldovei (cond. proiect: dr. hab. A.Gavrilov). Tema: Psihologia analitică a lui C. G. Jung şi impactul ei asupra cercetării literare ;     

 Secretar ştiinţific al  Seminarului ştiinţific de profil  Arte audiovizuale (Artă teatrală, Artă cinematografică) din cadrul Institutului Patrimoniului Cultural al Academiei de Ştiinţe a Moldovei;                

-    Membru al comisiei  specializate CNAA pentru evaluarea ştiinţifică a Institutului de Filologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, la profilul de cercetare “Literatura română şi folclorul din Moldova” ( 2006; 2013);

-   Membru al comisiei specializate CNAA pentru evaluarea ştiinţifică a Universităţii de Stat „A.Russo” din Bălţi la profilul  de cercetare „Fenomene lingvistice şi literare în/din perspectiva diacronică şi sincronică” ( 2011); 

- Membru al comisiei  specializate CNAA pentru evaluarea  ştiinţifică a Institutului de Studii Enciclopedice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, la profilul „Cercetări enciclopedice și de istorie a științei în contextul edificării societății bazate pe cunoaștere”  ( 2014);

-   Membru al Consiliului ştiinţific de susţinere a tezei şi de  conferire a titlului de doctor în filologie DH 20.10.01.08 din cadrul Institutului de Filologie al AŞM (Veronica Popa. Evoluţia poeziei feminine contemporane ( cond.şt.: dr. prof. E.Botezatu) – 8 iunie 2007;  Lucia Ursu. Modelul sadovenian şi proza basarabeană ( cond.şt.: dr.hab., prof. A.Burlacu ) - 28 noiembrie 2008);

- Membru al Comisiei pentru susţinerea tezelor de doctorat, domeniul Filologie, la Universitatea „Al.I. Cuza” din Iaşi (Nicoleta-Ginevra Baciu. Teme şi motive isihaste în literatura universală : Tolstoi, Sadoveanu, Dostoievski (cond. şt.:  prof. dr. Viorica. S.Constantinescu)- 28 septembrie 2013; Cristina Purcaru. Contribuţia Psalmilor biblici la structurarea poeziei elegiace în literatura română (cond. şt.:  prof. dr. Viorica S.Constantinescu) – 13 decembrie 2013.  Natașa Tcaciuc (Manole). Coordonate istorice și tipologice ale barocului rus (cond. șt.: prof. dr. Viorica S.Constantinescu)  – 15 iulie 2014).                                                                                                                     

                                                           

  Participări la conferinţe  științifice internaționale

- „Umanismul latin în Republica Moldova: aspecte filosofice, literare şi lingvistice”, Chişinău, 7 octombrie, 2005. Colocviu Internaţional organizat de Universitatea de Stat din Moldova şi Fundaţia Cassamarca din Treviso;

-  Simpozionul Internaţional „Limba şi literatura română. Regional - naţional- european”. Iaşi – Chişinău, 24-25 noiembrie 2005;

- Colocviul Internaţional „Filologia modernă: realizări şi perspective în context european” . Academia de Științe a Moldovei, Institutul de Filologie (edițiile din 2007- 2012);                              

- Colocviul Internaţional „ La francopolyphonie: Langue et culture françaises en Europe du Sud-Est”, 20 martie 2009, Institutul de  Cercetări  Filologice şi Interculturale,ULIM, Chișinău;                                                                  

- Conferinţa Internaţională „Integrarea europeană – realităţi şi perspective”, 15-16 mai 2009, Galaţi, Universitatea   „Danubius”;

- Colocviul Internaţional „Parcours féminins. L’intellectuelle”, 18 noiembrie 2009, Institutul de Cercetări Filologice şi Interculturale, ULIM, Chişinău;

-  Colocviul Internaţional „ Francopolyphonie 5: Langue, littérature, culture et pouvoir”, 26 martie 2010, Institutul de Cercetări Filologice şi Interculturale, ULIM, Chişinău;

- Simpozionul Internațional „Explorări în tradiţia biblică românească şi europeană”,Universitatea  „Al. I. Cuza”, Institutul de Filologie Română „Al Philippide”, Asociația de Filologie și Hermeneutică Biblică din RomânIa (edițiile  2010 -2014), Iaşi;                                  

-  Conferinţa ştiinţifică internaţională  „Paradigme ale culturii chineze - fond valoric şi imagine civilizaţională”, Institutul de Cercetări Filologice şi Interculturale, ULIM, 4 martie 2011, Chişinău;

-  Simpozionul internaţional  „Metafore ale devenirii din perspectiva migraţiei contemporane. Naţional şi internaţional în limba şi cultura română”, Academia Română, Institutul de Filologie Română „A.Philippide”,  21-23 septembrie 2011, Iaşi;

- Conferinţa ştiinţifică internaţională “Educaţia din perspectiva valorilor”, 4-5 octombrie 2013, Universitatea “1 decembrie 1918” din Alba Iulia, România, Universitatea Pedagogică de Stat “I.Creangă” din Chişinău, Universitatea Pedagogică de Stat din Kiev, Ucraina. Chişinău.

- Simpozion ştiinţific internaţional “Biserica Ortodoxă din interfluviul pruto-nistrean (1813-2013),  14-15 octombrie 2013, Chişinău, Universitatea de Stat din Moldova.

                 

Articole, studii:

-   Estetica elegiacului în muzică şi în literatură (coautor:  dr. Victor Ghilaş), în revista „Arta (Arte audiovizuale)”, Academia de Ştiinţe  a Moldovei, Chişinău, 2002, p.146 – 156.

-  Motive creştine în romanele lui Ion Druţă, în: „Opera lui Ion Druţă: univers artistic, spiritual, filosofic”, în 2 volume, Vol.1, Chişinău, CEP USM,  2004, p. 393-420.

Funcţia structural-axiologică a arhetipului în discursul narativ al lui Vladimir Beşleagă, în volumul „Limba şi literatura română. Regional – naţional – european.”. Simpozion Internaţional  Iaşi-Chişinău, 24-27 noiembrie 2005, Iaşi, Casa Editorială Demiurg, 2005, p.435 – 441.

-  La latinità come elemento dell’ identità  nazionale  nella poesia  di Grigore Vieru  e Ion Hadârcă, în volumul „L’ umanesimo latino nella Republica Moldova: aspetti filosofici, letterari e linguistici”, Treviso, Fondazione Cassamarca, 2006 , p.33 – 39.

- Romanul anilor’60. Modelul „bonus pastor”(studiu monogtafic), Chişinău, Universitatea de Stat din Moldova, CEP USM, 2006;

- Lumile textului (proza lui V.Vasilache), în revista literară„Semn”, Băți, 2008, nr.1, p.20-23.

-  Simbol şi simbolizare în romanul psihologic al lui V.Beşleagă, în revista „Intertext”, Chișinău, 2008, nr. 1, p. 125 – 131.

-   Critica literară  psihanalitică  şi dimensiunile ei interculturale . În:  „Cultură şi comunicare în spaţiul  unitar european. Culture and Communication in Unitary European Space. Culture et communication dans l’espace unitaire europeén”. Coordonatori: Gina Nimigean, Ludmila Branişte. Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2010, p.288 – 293.

Romanul lui Vladimir Beşleagă (valenţe psihanalitice) . În: „Academos”. Revistă de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă,  AŞM.  2011, nr. 2,  p.135 – 137.

-  Valoarea artistică a Psalmilor în romanul „Biserica Albă” de Ion Druţă, în: „Receptarea Sfintei Scripturi: între filologie, hermeneutică şi traductologie”. Lucrările Simpozionului Naţional „Explorări în tradiţia biblică românească şi europeană” din 28 - 29 octombrie 2010. Coord. Eugen Minteanu. Iaşi,  Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2011,  p.217 – 226.

Motive biblice în proza șaizeciștilor. C.Atmatov „Eșafodul”, în: „Receptarea Sfintei Scripturi: între filologie, hermeneutică şi traductologie”. Lucrările Simpozionului Naţional „Explorări în tradiţia biblică românească şi europeană” din 4 – 5 noiembrie 2011.Coord. Eugen Munteanu. Iaşi,  Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2012, p. 209 – 218.

- Simboluri şi motive creştine în romanul  postbelic. Valenţe cognitiv-educative, în: „Educaţia din perspectiva valorilor. Idei, concepte, modele”. Editori: V.Mândâcanu, I.Scheau, D.Opriş. (Materialele conferinţei ştiinţifice „Educaţia din perspectiva valorilor”, Universitatea „1 decembrie 1918” Alba Iulia, 26-27 octombrie 2012). Cluj -Napoca, Editura Eikon, 2012, p. 168-181.

 -  Psychology of the Creative Process in Literary and Artistic Vision [Psihologia  procesului de creaţie în viziune literar-artistică], în: „Lumen  International Scientific Conference 2012 “Logos, Universality, Mentality, Education, Novelty”, Iaşi,. Coord. Ana Caras, Elena Unguru. Iaşi, Lumen, 2012, p. 253 - 268.

-  Simboluri ale identităţii etnice în dramatiurgia basarabeană, în: Anuarul Institutului de Etnografie şi Folclor „Constantin Brăiloiu”, Tomul 23, Academia Română, Bucureşti, 2012,  p.179 – 186.  

Funcţionalitatea didascaliilor în discursul dramatic al lui Ion Druţă în: Akademos, Academia  de Ştiințe a Moldovei, nr. 3, 2013, p. 133-136.

Critica psihanalitică franceză şi modernitatea actului critic românesc în: Limba Română, 2013, nr. 1-4 , p. 192-195.                              

Imaginea lui Paisie Velicicovschi în literatura artistică [coautor: E.Goncearenco] în: Simpozion ştiinţific internaţional “Biserica Ortodoxă din interfluviul pruto-nistrean (1813-2013),  14-15 octombrie 2013. Coordonatori: pr, dr. Octavian Moşin, conf. univ. dr. Ion Gumenâi.  Universitatea de Stat din Moldova. Chişinău, Cuvântul-ABC, 2013, p. 557-562.

- Armonia artelor în proza lui S.Vangheli – funcţionalitate şi valori [coautor: dr.,conf. A.Hobjilă, Universitatea „Al.I.Cuza”, Iaşi] în: „Educaţia din perspectiva valorilor.” Ediţia a V-a. Editori: dr. hab.V. Mândâcanu, dr. I. Scheau, dr. D. Opriş.  Cluj-Napoca, Editura Eikon, 2013, p.

Lumina spirituală a Sfinților. Valențe axiologice ale personajului literar Daniil Sihastrul,în: „Educația din perspectiva valorilor”, Tom VI: Summa Paedagogica. Editori: Dorin Opriș, Ioan Scheau, Octavian Moșin. Cluj-Napoca, Editura Eikon, 2014, p.76 – 81.